Wpisy z tagiem: testy otwp pożarnicze osp psp straż acje pożar

środa, 23 marca 2011

 

Młodsza grupa wiekowa. Pytania ustne. Część I.
ZESTAW l
1. Podaj zakres działań realizowanych przez PSP w ramach krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego:
Odp. - walka z pożarami i innymi klęskami żywiołowymi, - ratownictwo techniczne, - ratownictwo chemiczne.
2. Z uwagi na analizę warunków ewakuacji, co stanowi długość przejścia w pomieszczeniu?
Odp.: odległość od najdalszego miejsca w pomieszczeniu, w którym może przebywać człowiek, do wyjścia na drogę ewakuacyjną.
3. Wymień co najmniej 3 miasta, w których swoją siedzibę mają stacje ratownictwa chemicznego:
Odp.: Płock, Bydgoszcz, Oświęcim, Brzeg Dolny, Puławy, Tarnów.
4. Kim była Westa?
Odp.: opiekunką ogniska domowego.
5. Wymień konkurencje rozgrywane na zawodach rangi krajowej, organizowanych dla OSP:
Odp.: sztafeta 7x50 m oraz pożarnicze ćwiczenia bojowe.
ZESTAW II
1. Co należy do ustawowych obowiązków właściciela obiektu w zakresie zapewnienia ochrony przeciwpożarowej? Wymień co najmniej 4 zadania:
Odp.: - przestrzeganie przeciwpożarowych wymagań budowlanych, instalacyjnych technologicznych, - wyposażenie budynku, obiektu lub terenu w sprzęt pożarniczy i ratowniczy Oraz środki gaśnicze zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach, - zapewnienie osobom przebywającym w budynku, obiekcie lub na terenie, bezpieczeństwa i możliwości ewakuacji, - przygotowanie budynku, obiektu lub terenu do prowadzenia akcji ratowniczej, - ustalenie sposobów postępowania na wypadek powstania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia.
2. Podaj obowiązującą jednostkę miary obciążenia ogniowego:
Odp: HJ/m2.
3. W jaki rodzaj gaśnicy i o jakiej masie środka gaśniczego należy wyposażać samochody osobowe?
Odp.: w gaśnicę proszkową o masie minimum 1 kg środka gaśniczego.
4. Wymień rodzaje członkostwa w OSP:
Odp.: członkostwo: czynne, wspierające, honorowe i w młodzieżowych drużynach pożarniczych.
5. Co oznacza skrót CTIF?
Odp.: Międzynarodowy Komitet Techniczny do Spraw Zapobiegania i Zwalczania Pożarów.
ZESTAW III
1. Podaj cele rozpoznawania zagrożeń przez PSP:
Odp.: ustalenie możliwości powstania, rodzaju, miejsca i zasięgu oddziaływania zdarzeń mogących spowodować pożar, klęskę żywiołową, katastrofę techniczną lub chemiczno-ekologiczną.
2. Wymień rodzaje oświetlenia, które winny być stosowane w kinach, z uwagi na bezpieczeństwo widzów:
Odp.: oświetlenie awaryjne (ewakuacyjne), oświetlenie przeszkodowe i podświetlane znaki ewakuacyjne.
3. Jakie zasady postępowania obowiązują w przypadku zauważenia wypadku drogowego?
Odp.: - udzielić pomocy poszkodowanemu, - oznakować miejsce zdarzenia za pomocą trójkąta lub świateł ostrzegawczych, - zawiadomić służby ratownicze.
4. Wymień korpusy stopni w Państwowej Straży Pożarnej:
Odp.: - korpus szeregowych PSP, - korpus podoficerów PSP, - korpus aspirantów PSP, - korpus Oficerów PSP.
5. Kto powołuje i odwołuje komendanta gminnego Związku OSP RP?
Odp.: zarząd gminny Związku OSP RP.
ZESTAW IV
1. Jaki dokument i przez kogo wydany należy uzyskać przed wprowadzeniem do użytkowania sprzętu i urządzeń pożarniczych oraz ratowniczych?
Odp.: należy uzyskać świadectwo dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpożarowej (atest), wydane przez CN-BOP.
2. Podaj podział budynków na grupy pod względem wysokości:
Odp.: niskie, średniowysokie, wysokie, wysokościowe.
3. Wymień co najmniej 3 powszechnie znane firmy, których urządzenia sygnalizacji pożaru stosowane są w Polsce:
Odp.: Polon, Schrack, Zettler, El System, Tele Larm, Cerberus, Ericson, Esser.
4. Wymień główne zadania OSP:
Odp.: - działalność ratowniczo-gaśnicza, - działalność kulturalno-oświatowa, - działalność prewencyjna, - działalność sportowa.
5. Gdzie, kiedy i które kolejne Mistrzostwa Polski w Sporcie Pożarniczym odbyły się ostatnio?
Odp.: w Krakowie, 8-9.09.1995 r., XII.
ZESTAW V
1. Wymień co najmniej 3 z 5 uprawnień kierującego działaniem ratowniczym:
Odp.: może- zarządzić ewakuację ludzi i mienia, - wstrzymać ruch drogowy oraz wprowadzić zakaz przebywania osób trzecich w rejonie działania ratowniczego, - przejąć w użytkowanie na czas niezbędny dla działania ratowniczego nieruchomości, ruchomości, środki transportu, sprzęt, ujęcia wody itp., - żądać pomocy osób fizycznych i prawnych, - odstąpić w trakcie działania ratowniczego od zasad działania, uznanych powszechnie za bezpieczne.
2. Podaj nazwy dokumentów, w których powinny być zawarte:
- wymagania przeciwpożarowe w zakładach produkcyjnych,
- wymagania przeciwpożarowe w obiektach użyteczności publicznej
Odp.: - instrukcje technologiczno-ruchowe, - instrukcje bezpieczeństwa pożarowego.
3. Wymień rodzaje prądownic:
Odp.: zwykle, zamykane, uniwersalne, z głowicą mgłową, pianowe.
4. Wymień specjalności pożarnicze członków młodzieżowych drużyn pożarniczych OSP grupy wiekowej 12-16 lat:
Odp.: - znawca zasad przeciwpożarowych, - łącznik zwiadowca, - pomocnik strażaka, - specjalista podręcznego sprzętu gaśniczego, - ratownik - sanitariusz, - organizator sportu i turystyki.
5. W jakim mieście w Polsce znajdują się relikwie św. Floriana?
Odp. w Krakowie.

Młodsza grupa wiekowa. Pytania testowe. Część II.

ZESTAW I
1. W którym z miast od 1887 roku ukazywało się pierwsze czasopismo pożarnicze na ziemiach polskich pt. "Przewodnik Pożarniczy - Związek"?
a) Lwów, b) Kraków, c) Warszawa.
2. Który z polskich pisarzy w 1879 r. napisał, że "prowincjonalne straże ochotnicze ogniowe ważne są z dwóch względów. Naprzód zmniejszają w miastach klęski pożaru, a po wtóre kształcą ludzi w obywatelskim rzemiośle":
a) Henryk Sienkiewicz, b) Władysław Reymont, c) Bolesław Prus.
3. Leopold Bogumił Szyller Racki w 1900 (1901?) roku rozpoczął wydawanie "Strażaka" jako dodatku do:
a) "Kuriera", b) "Kolarza-Wioślarza-Łyżwiarza", c) "Gazety Świątecznej".
4. Ile świetlic OSP było w Polsce w 1938 r.?
a) 2561, b) 3561, c) 4561.
5. Pierwsza Ochotnicza Straż Pożarna powstała w Poznaniu pod nazwą Ochotnicze Towarzystwo Ratunkowe w roku:
a)1845, b)1862, c) 1867.
6. W 1924 roku istniało w Polsce 2700 OSP. Ile w tym było harcerskich drużyn pożarniczych?
a) O, b) 15, c)25.
7. Komendantem Głównym Organizacji Wojskowej "Skała" był:
a) Stanisław Gieysztor, b) mjr poż. Zbigniew Borowy, ps. "Janina", c) mjr poż. Jerzy Lgocki, ps. "Jastrząb".
8. Jedną z najstarszych polskich fabryk narzędzi pożarniczych była:
a) Strażackie Zakłady Przemysłowe w Warszawie, b) Fabryka Narzędzi Pożarniczych "Strażak", c) Fabryka samochodów pożarniczych, drabin mechanicznych, pomp i narzędzi - Czesław Miarczyński i S-ka.
9. "Gazetka Samarytanek", ukazująca się od kwietnia 1935 r. była dodatkiem do gazety:
a) "Przeglądu Pożarniczego", b) "Przewodnika Pożarniczego", c) "Gazety Strażackiej".
10. "Strażak Pomorski" wychodził w miastach:
a) Bydgoszcz i Gdańsk, b) Bydgoszcz i Grudziądz, c) Grudziądz i Toruń.
11. Czy w myśl aktualnych przepisów strażacy mogą poszkodowanym podawać tlen?
a) absolutnie jest to niemożliwe, b) mogą w każdej chwili, kiedy uznają to za stosowne, c) mogą, ale tylko w czasie reanimacji.
12. Wymień 5 dziedzin ratownictwa:
a) medyczne, chemiczne, ekologiczne, techniczne, gaszenie pożarów, b) medyczne, chemiczne, przemysłowe, budowlane, gaszenie pożarów, c) chemiczne, techniczne, budowlane, komunalne, przeciwpożarowe.
13. Urządzenie noktowizyjne służy do:
a) dekontaminacji skażonego sprzętu, b) poszukiwania zasypanych (zagrożonych) ludzi, c) nagrywania rozmów z poszkodowanymi.
14. Gore-texto:
a) rodzaj materiału, z którego szyte są ubrania ochronne ratowników, b) rodzaj oleju stosowanego w urządzeniach hydraulicznych do ratownictwa technicznego, c) rodzaj sprzętu specjalistycznego stosowanego w ratownictwie chemicznym.
15. .Ósemka" to:
a) nazwa najlepszej jednostki ratowniczo-gaśniczej w Bydgoszczy, b) nazwa minimalnej liczby ratowników w zastępie, c) rodzaj węzła, używanego do przywiązywania liny lub popularny przyrząd do zjeżdżania i asekuracji.
16. Tlenek węgla to:
a) gaz, szczególnie trujący i niebezpieczny dla zagrożonych ludzi oraz ratowników, b) gaz powstający w wyniku oddychania, c) gaz do napełniania gaśnic śniegowych.
17. Podaj najprostsze techniki ratowania poparzonych ludzi:
a) chłodzenie ciała wodą w szczególności obszaru oparzonego, b) chłodzenie spirytusem w szczególności obszaru oparzonego, c) nie wolno wykonywać żadnych czynności z wyjątkiem wsparcia psychicznego.
18. Jaka szacunkowo liczba jednostek OSP jest włączona do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego.
a) 500-600, b) 1700-1800,c) 2500-2600.
19. Wymień 2 miejscowości, w których funkcjonują specjalistyczne grupy poszukiwawczo-ratownicze, mające na swym wyposażeniu psy ratownicze.
a) Nowy Targ i Gdańsk, b) Nowy Sącz i Gdańsk, c) Nowy Tomyśl i Nowy Sącz.
20. Jasna krew wypływająca silnym strumieniem z rany poszkodowanego człowieka to krwotok:
a) tętniczy, b) żylny, c) miąższowy.
21. Kołnierz szyjny stosujemy, aby:
a) zmniejszyć ryzyko uszkodzenia rdzenia kręgowego, b) zmniejszyć utratę ciepła, c) usztywnić kręgosłup.
22. Krwotok tętniczy tamujemy opatrunkiem:
a) foliowym, b) uciskowym, c) osłaniającym.
23. Skrót DGW oznacza:
a) dolna granica wybuchowości par cieczy palnych lub płynów w mieszaninie z powietrzem, b) duży górny wentylator, c) dozownik gaśniczy - wodny.
24. Długość węży tłocznych W 52 będących na wyposażeniu samochodów gaśniczych wynosi:
a) 15 m, b) 20 m, c) 25 m.
25. Tlenie to:
a) spalanie bezptomieniowe, b) spalanie tytoniu, c) spalanie przebiegające wyłącznie w atmosferze tlenu.
26. Mechanizm gaśniczy proszków gaśniczych polega na;
a) inhibicji homo lub heterofazowej, b) prohibicji, c) wymianie ciepła.
27. Liczba spienienia piany to:
a) iloraz objętości piany do objętości roztworu, z którego ta piana powstała, b) iloczyn objętości piany i objętości roztworu, z którego ta piana powstała, c) iloraz objętości roztworu, z którego powstała piana do objętości powstałej piany.
28. Sorbent to:
a) substancja o dużej powierzchni właściwej używana do zbierania np. oleju z powierzchni jezdni lub wody, b) preparat do czyszczenia zbiorników przeciwpożarowych, c) środek pianotwórczy.
29. Rurka Dragera służy do:
a) pomiaru przepływu cieczy powierzchniowo-czynnych w liniach gaśniczych, b) zasysania środka pianotwórczego w samochodach gaśniczych, c) wykrywania i pomiaru stężenia gazów niebezpiecznych.
30. Foldery to:
a) tereny zalewowe, b) sztuczne zbiorniki wodne, c) przewoźne pompy pływające używane w akcjach powodziowych.
31. Określenie BLEVE jest związane z:
a) uwolnieniem do otoczenia substancji niebezpiecznych, b) niekontrolowanym, intensywnym rozwojem ognia w pomieszczeniach zawierających materiały palne, c) wybuchem.
32. Miejscowość SEVESO, od której pochodzi nazwa Dyrektywy Komisji Europejskiej 96/82/CE, dotyczącej zarządzania zagrożeniami poważnymi awariami przemysłowymi z udziałem substancji niebezpiecznych znajduje się:
a) w Szwajcarii, b) w Hiszpanii, c) we Włoszech.
33. Wymagania przeciwpożarowe dotyczące obiektów użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego powinny być zawarte w:
a) instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, b) sposobach postępowania na wypadek pożaru, c) instrukcji technologiczno-ruchowej.
34. W jakim pomieszczeniu kraty w oknach powinny otwierać się od wewnątrz:
a) w każdym, przeznaczonym na pobyt ludzi, b) w hotelowym, c) produkcyjnym i usługowym.
35. Odległość dojścia do podręcznego sprzętu gaśniczego nie powinna być większa niż:
a) 10 m, b) 20 m, c) 30 m.
36. Jakie minimalne wymagania stawiane są materiałom, z których wykonuje się klapy dymowe w dachu:
a) mogą być wykonane z materiału palnego, b) muszą być wykonane z materiału niepalnego, c) muszą posiadać odporność ogniową nie mniejszą niż odporność ogniowa dachu.
37. Na jakiej wysokości od poziomu podłogi umieszcza się zawory hydrantowe w budynkach:
a) 1,0 m, b) 1,25 m, c) 1,35 m.
38. Budynki wysokie to budynki o wysokości:
a) ponad 12 m do 25 m włącznie, b) ponad 25 m do 55 włącznie, c) ponad 55 m.
39. Odległość od wyjścia z pomieszczenia na drogę ewakuacyjną do wyjścia na zewnątrz budynku w budynku mieszkalnym o jednym dojściu nie może przekroczyć:
a) 5 m, b) 15 m, c) 20 m.
40. W strefach pożarowych zaliczonych do kategorii zagrożenia ludzi ZL II na każde 150 m2 powierzchni powinno przypadać:
a) jedna jednostka sprzętu o masie środka gaśniczego 2 kg, b) dwie jednostki sprzętu o masie środka gaśniczego 2 kg, c) trzy jednostki sprzętu o masie środka gaśniczego 2 kg.

Odpowiedzi:
1 A, 2 C, 3 B, 4 A, 5 A, 6 B, 7 C, 8 B, 9 C, 10 C, 11 B, 12 A, 13 B, 14 A, 15 C, 16 A, 17 A, 18 C, 19 B, 20 A, 21 A, 22 B, 23 A, 24 B, 25 A, 26 A, 27 A, 28 A, 29 C, 30 A, 31 C, 32 C, 33 A, 34 B, 35 C, 36 A, 37 C, 38 B, 39 C, 40 A.

ZESTAW II
1. 27.06.1996 r. ZG ZOSP RP ustanowił Medal Honorowy:
a) Zygmunta Horomańskiego, b) Bolesława Chomicza, c) Józefa Tuliszkowskiego.
2. Organizatorami zdobywania Młodzieżowej Odznaki Sprawności Obronnej o specjalności pożarniczej były:
a) OSP i Ludowe Zespoły Sportowe, b) OSP i Liga Obrony Kraju, c) OSP, LZS i LOK.
3. Drużyny strażackie brały udział w konkursie im. Władysława Orkana, który poświęcony był:
a) organizowaniu bibliotek przez OSP, b) organizowaniu kotek dramatycznych, c) upowszechnianiu czytelnictwa.
4. W którym roku w miejsce zlikwidowanego "Strażaka" utworzono nowy periodyk wydawany w języku polskim - "Przegląd Pożarniczy":
a) 1905 r., b) 1912 r., c) 1920 r.
5. Który z wielkich Polaków ogłosił "Porządek Ogniowy" będący pierwszym regulaminem gaszenia pożarów:
a) Jan Łaski (16 wiek) - kanclerz wielki koronny, b) Jerzy Lubomirski (17 wiek) - marszałek izby poselskiej, c) Stanisław Lubomirski (18 wiek) - marszałek.
6. Jeśli w 1970 r. straży typu "S" było - 5467, to w 1980 r. było:
a)7900, b)8446, c) 10320.
7. Najwcześniej w Europie samochody pojawiły się w strażach:
a) Paryża i Honoweru, b) Berlina i Londynu, c) Wiednia i Amsterdamu.
8. W wyniku porozumienia zawartego w 1960 r. między ZG ZOSP i Centralnym Zarządem Kin, w 1961 r. utworzono stałych kin strażackich:
a)161, b)192, c)221.
9. W latach 1916-1918 najwięcej strażaków walczyło o niepodległość w organizacjach:
a) Legionach Polskich, b) Polskiej Organizacji Wojskowej, c) Polskich Siłach Zbrojnych.
10. Pierwszą myśl i koncepcję utworzenia w Królestwie Polskim oddziałów "strażaczek" formułowano:
a) na Zjeździe Straży Ogniowych we Włocławku 18 i 19.08.1912 r, b) w "Strażaku" w 1910 r., c) w "Przewodniku Pożarniczym" w 1916 r.
11. Masa całkowita pojazdu ratowniczo-gaśniczego 022 wynosi: a) 17500 kg, b) 12300 kg, c) 15790 kg.
12. Pojazd ratowniczo-gaśniczy 014R posiada układ Jezdno-napędowy:
a) 4x2, b) 4x4, c) 6x6.
13. Rolka Petzla służy do:
a) zjazdu po linie, b) podchodzenia po linie, c) transportu noszy po płaskim terenie.
14. Na jakiej wysokości od poziomu podłogi umieszcza się zawory hydrantowe w budynkach:
a) 1,0 m, b) 1,25 m, c) 1,35 m.
15. Głębokość nurkowania średnia zawiera się w granicach:
a) od 12 m do 30 m, b) od 10 m do 20 m, c) od 12 m do 20 m.
16. Zasysacz liniowy Z-600 to:
a) sprzęt pożarniczy pianowy służący do zasysania i odpowiedniego dozowania środka pianotwórczego przy wytwarzaniu piany ciężkiej za pomocą prądownicy PP-600, b) sprzęt pożarniczy pianowy służący do zasysania i odpowiedniego dozowania środka pianotwórczego przy wytwarzaniu piany ciężkiej za pomocą
prądownicy PP-8-12, c) sprzęt pożarniczy pianowy służący do zasysania i odpowiedniego dozowania środka
pianotwórczego przy wytwarzaniu piany ciężkiej za pomocą prądownicy PP-200.
17. Pod pojęciem gotowość bojowa rozumie się:
a) pośpieszne osiągnięcie stanu gotowości bojowej pododdziału straży pożarnej, b) zdolność pododdziału straży pożarnej do podjęcia akcji ratowniczej w określonym czasie, c) czynności pododdziałów taktycznych straży pożarnych, mające na celu zlikwidowanie pożaru.
18. Geofonem nazywamy:
a) urządzenie służące do wykrywania substancji toksycznych, b) urządzenie sejsmiczno-akustyczne do wykrywania i lokalizacji zasypanych ludzi, c) urządzenie służące do zdalnego bezdotykowego pomiaru temperatury.
19. Co zyskujemy przy szeregowym łączeniu pomp?
a) sumę wydatków wszystkich pomp, b) sumę ciśnień wszystkich pomp, c) sumę ciśnień i wydatków wszystkich pomp.
20. Jakie stężenie w powietrzu dwutlenku węgla stanowi zagrożenie dla życia ludzkiego:
a) 0,4%, b) 4%, c) 0,04%.
21. Na jakim ciśnieniu roboczym pracują narzędzia hydrauliczne Lucas:
a) 630 bar, b) 720 bar, c) 700 bar.
22. Maksymalna praktyczna wysokość ssania wynosi:
a) 5 m, b) 7,5 m, c) 10 m.
23. Co uzyskujemy w konfuzorze?
a) zmniejszenie prędkości przepływu, b) zwiększenie prędkości przepływu, c) zmniejszenie wydatku.
24. Na jaki kolor są malowane butle tlenowe w aparatach do cięcia metali:
a) żółty, b) czerwony, c) niebieski.
25. Wydajność działka proszkowego w samochodzie GPr-3000 wynosi:
a) 5 kg/s, b) 15 kg/s, c) 25 kg/s.
26. Czy do budynku niskiego, w którym mieści się dyskoteka na 100 osób wymagane Jest wykonanie drogi pożarowej:
a) nie, b) tak, c) tak, ale w przypadku gdy budynek jest z materiałów palnych.
27. Ile wjazdów należy wykonać na ogrodzony plac targowy o powierzchni 6 ha:
a) co najmniej 1, b) co najmniej 2, c) co najmniej 3.
28. Za pomieszczenie przeznaczone na czasowy pobyt ludzi uważa się pomieszczenie, w którym przebywanie tych samych osób w ciągu doby trwa:
a) do 2 godzin, b) od 2 do 4 godzin włącznie, c) powyżej 4 godzin.
29. Czy w budynku mieszkalnym, mającym instalację gazową zasilaną z sieci można stosować instalację gazu płynnego z butli:
a) nie, b) tak, c) tak, ale tylko w budynku niskim.
30. W jakiej najmniejszej odległości od okna w mieszkaniu można ustawić kuchenkę gazową:
a) 0,5 m, b) 1,0 m, c) 1,2 m.
31. Klasa odporności pożarowej podziemnej części budynku nie może być niższa niż:
a) C, b) D, c) E.
32. Jak należy wykonać przejście w przypadku połączenia garażu z domem jednorodzinnym:
a) przejście zamknąć drzwiami bez odporności ogniowej, b) przejście zamknąć drzwiami o odporności ogniowej 30 minut, c) w przejściu wykonać przedsionek zamknięty obustronnie drzwiami o odporności ogniowej 30 minut.
33. Jakie minimalne wymagania stawiane są materiałom, z których wykonuje się klapy dymowe w dachu:
a) mogą być wykonane z materiału łatwo zapalnego, b) muszą być wykonane z materiału trudno zapalnego, c) muszą posiadać odporność ogniową nie mniejszą niż odporność ogniowa dachu.
34. Jaką odporność ogniową muszą spełniać drzwi znajdujące się w ścianie oddzielenia przeciwpożarowego:
a) muszą posiadać odporność ogniową równą połowie odporności ogniowej ściany, b) muszą posiadać odporność ogniową równą odporności ogniowej ściany, c) muszą spełniać warunek dymoszczelności.
35. Z jakiego budynku drzwi ewakuacyjne powinny otwierać się na zewnątrz:
a) z każdego, z wyłączeniem budynku wpisanego do rejestru zabytków, b) przeznaczonego dla więcej niż 50 osób, z wyłączeniem budynku wpisanego do rejestru zabytków, c) z budynku użyteczności publicznej, z wyłączeniem budynku wpisanego do rejestru zabytków.
36. O ile można powiększyć długość przejścia w świetlicy o wysokości 6 m:
a) o 25%, b) o 50%, c) nie można powiększyć.
37. Jaką wielkość obciążenia ogniowego przyjmuje się w garażu wielostanowiskowym:
a) do 500 MJ/m2, b) do 1000 MJ/m2, c) należy obliczyć w zależności od ilości miejsc, przyjmując że garażowane są samochody osobowe.
38. W jakim pomieszczeniu kraty w oknach powinny otwierać się od wewnątrz:
a) w każdym, przeznaczonym na pobyt ludzi, b) w hotelowym, c) produkcyjnym i usługowym.
39. Ile wynosi nominalny zasięg poziomy dla hydrantu wewnętrznego 25 z zastosowaniem jednego odcinka węża o długości 15 m:
a) 25 m, b) 30 m, c) 35 m.
40. Ile wynosi najmniejsza powierzchnia otworu pod klapę dymową:
a) 0,6 m2, b) 0,8 m2, c) 1,0 m2.

ODPOWIEDZI
1 B, 2C, 3C, 4B, 5C, 6B, 7A, 8A, 9B, 10B, 11 B, 12B, 13A, 14C,15C, 16A, 17B, 18B, 19B, 20C, 21A, 22B, 23B, 24C, 25C, 26B, 27B, 28B,29A,30A, 31A, 32B, 33A, 34B, 35B, 36A, 37A, 38B, 39A, 40B.


ZESTAW III
1. Jaką nazwę nosiła utworzona w 1860 r. w Galicji instytucja ubezpieczeń od ognia:
a) Powszechne Towarzystwo Ubezpieczeń,
b) Krajowe Towarzystwo Ubezpieczeń od Ognia,
c) Towarzystwo Ubezpieczeń od Klęsk Żywiołowych i Ognia.
2. Władzą Głównego Związku Straży Pożarnych RP była:
a) Rada Naczelna,
b) Rada Związku,
c) Główna Rada Związku.
3. W 1924 r. w ramach Głównego Związku Straży Pożarnych RP działało już:
a) 15 harcerskich drużyn,
b) 25 harcerskich drużyn,
c) 30 harcerskich drużyn.
4. Liczba żeńskich drużyn pożarniczych w 1939 r. wynosiła:
a)913, b)1027, c)1250.
5. Na terenie jakiego województwa zorganizowano od 30.09-07.10 1945 r. pierwszy w Polsce Ludowej "Tydzień Obrony Przeciwpożarowej":
a) warszawskiego,
b) krakowskiego,
c) lubelskiego.
6. Kto byt w 1909 r. autorem podręcznika pt. Walka z pożarami dla użytku miast, mniejszych gmin, dworów, wsi i osad:
a) Józef Tuliszkowski,
b) Bolesław Chomicz,
c) Leon Ostaszewski.
7. Warszawska Straż Ogniowa w końcu lipca 1944 r. liczyła:
a) 680 strażaków, b) 780 strażaków, c) 1080 strażaków.
8. W Ministerstwie Ziem Odzyskanych powołano organ pożarniczy w postaci:
a) Główny Inspektorat Pożarnictwa,
b) Wydział Pożarnictwa w Departamencie Administracji Publicznej,
c) Samodzielny Referat Pożarnictwa w Departamencie Administracji Publicznej.
9. Minister administracji publicznej 30.11.1945 r. powołał:
a) Przymusowy Związek Straży Pożarnych,
b) Związek Ochotniczych Straży Pożarnych,
c) Związek Straży Pożarnych RP.
10. Na którym terenie w 1945 r. najlepiej wśród autochtonów rozwijały się OSP:
a) Na Dolnym Śląsku, b) Na Ziemi Opolskiej, c) Na Warmii i Mazurach.
11. Pojemność zbiornika na wodę w pojeździe ratowniczo-gaśniczym 01 OM wynosi: a) 4000 dm3, b) 2000 dm3, c) 5000 dm3.
12. Pojazd ratowniczo-gaśniczy 010 ma zamontowaną:
a) autopompę jednozakresową, b) autopompę dwuzakresową, c) motopompę.
13. Podczas zjazdu, podchodzenia po linie, przechodzenia węzła lub stanowiska należy bezwzględnie stosować zasadę:
a) jednego punktu wpięcia ratownika w linę,
b) dwóch punktów wpięcia ratownika w linę,
c) trzech punktów wpięcia ratownika w linę.
14. Hydropult to:
a) urządzenie samoczynne składające się z pompy i zasilanego przez nią zbiornika wodno-powietrznego,
b) podręczny sprzęt gaśniczy, uruchamiany ręcznie. Środek gaśniczy wyrzucany jest ze zbiornika własnego urządzenia za pomocą ssąco tłocznej pompy ręcznej,
c) podręczny sprzęt gaśniczy służący do gaszenia pożarów w zarodku. Pompa ssąco-tłocząca bez własnego zbiornika.
15. Czas nurkowania liczy się:
a) od początku przebywania w podwyższonym ciśnieniu to jest od zanurzenia aż do momentu ponownego zrównania się ciśnienia wewnętrznego nurka z ciśnieniem atmosferycznym tj. wynurzenia,
b) od początku do końca ćwiczeń lub akcji ratowniczej na akwenie wodnym,
c) od początku przebywania w maksymalnie podwyższonym ciśnieniu, to jest od maksymalnej głębokości zanurzenia aż do momentu ponownego zrównania się ciśnienia wewnętrznego nurka z ciśnieniem atmosferycznym tj. wynurzenia.
16. Geometryczna wysokość podnoszenia to:
a) suma geometrycznej wysokości ssania i tłoczenia, wyrażona w metrach,
b) suma geometrycznej wysokości ssania i tłoczenia, wyrażona w litrach,
c) suma geometrycznej wysokości ssania, wyrażona w metrach.
17. Geometryczna wysokość tłoczenia to:
a) rzeczywista pionowa odległość między osią nasady ssawnej pompy a punktem najwyższego rzutu wody, mierzona w metrach,
b) suma geometrycznej wysokości tłoczenia, wyrażona w metrach,
c) suma geometrycznej wysokości ssania, wyrażona w metrach.
18. Pirometrem nazywamy:
a) urządzenie służące do wykrywania substancji toksycznych,
b) urządzenie sejsmiczno-akustyczne do wykrywania i lokalizacji zasypanych ludzi,
c) urządzenie służące do zdalnego bezdotykowego pomiaru temperatury.
19. Generatory aerozolu gaszącego przeznaczone są do lokalizacji i gaszenia pożarów klas:
a) A i B, b) A, B i C, c) A, B, C i E w pomieszczeniu zamkniętym.
20. CKG są to ubrania:
a) ochrony przeciwchemicznej, b) żaroodporne, c) nurkowe.
21. Do czego służy trokomat?
a) do wytwarzania podciśnienia w linii ssawnej,
b) do wytwarzania podciśnienia w linii tłocznej,
c) do wytwarzania nadciśnienia w linii tłocznej.
22. Na jakim ciśnieniu roboczym pracują narzędzia hydrauliczne Holmatro?
a) 630 bar, b) 720 bar, c) 700 bar.
23. Maksymalna teoretyczna wysokość ssania wynosi:
a) 5 m, b) 7,5 m, c) 10 m.
24. Co uzyskujemy w dyfuzorze?
a) zmniejszenie prędkości przepływu,
b) zwiększenie prędkości przepływu,
c) zmniejszenie wydatku.
25. Wydajność pistoletu proszkowego w samochodzie GPr-3000 wynosi:
a) 5 kg/s, b) 15 kg/s, c) 30 kg/s.
26. Czy do budynku o wysokości 15 m, w którym mieści się dyskoteka na 45 osób wymagane jest wykonanie drogi pożarowej:
a) nie, b) tak, c) tak, ale w przypadku gdy budynek wykonany jest z materiałów palnych.
27. Ile wjazdów należy wykonać na ogrodzony plac targowy o powierzchni 4 ha:
a) co najmniej 1, b) co najmniej 2, c) co najmniej 3.
28. Czy pomieszczenie chlewni, w której zachodzi konieczność przebywania ludzi dłużej niż 4 godziny na dobę, uważa się za:
a) pomieszczenie przeznaczone na stały pobyt ludzi,
b) pomieszczenie przeznaczone na czasowy pobyt ludzi,
c) nie uważa się za pomieszczenie przeznaczone na pobyt ludzi.
29. W jakiej najmniejszej odległości od placu zabaw dziecięcych można zlokalizować miejsce parkingowe dla 40 samochodów:
a) 5 m, b) 10 m, c) 20 m.
30. Jaka jest wymagana najmniejsza szerokość użytkowa biegu schodów wewnętrznych w budynku szkoły:
a) 1,0 m, b) 1,2 m, c) 1,4 m.
31. Czy do pomieszczeń technicznych zlokalizowanych na ostatniej kondygnacji w budynku wysokim może być doprowadzona instalacja gazowa:
a) nie, b) tak, c) tak, po zaopiniowaniu przez właściwą komendę wojewódzką PSP.
32. W jakiej najmniejszej odległości od grzejnika centralnego ogrzewania można ustawić butlę z gazem propanbutan służącą do zasilania kuchenki gazowej:
a) 0,5 m, b) 1,0 m, c) 1,5 m.
33. Czy w garażu oświetlonym wyłącznie światłem sztucznym wymagane jest stosowanie oświetlenia awaryjnego:
a) nie, b) tak, c) tak, jeżeli powierzchnia garażu przekracza 1000 m2.
34. Czy w dachu, dla którego wymagana Jest odporność ogniowa można wykonać świetliki nie posiadające odporności ogniowej:
a) nie można, b) można, jeżeli powierzchnia nie przekracza 100 m2, c) można, jeżeli powierzchnia świetlików nie przekracza 20% powierzchni dachu.
35. O ile można zwiększyć długość przejścia ewakuacyjnego w garażu zamkniętym przy zastosowaniu stałych urządzeń gaśniczych:
a) o 50%, b) o 100%, c) nie można zwiększać.
36. W jakim przypadku nie normuje się odległości między budynkami:
a) jeżeli wykonane są z materiałów niepalnych, b) jeżeli wykonane są z materiałów niepalnych i położone są na jednej działce budowlanej, c) jeżeli położone są na jednej działce budowlanej, a łączna ich powierzchnia nie przekracza dopuszczalnej powierzchni strefy pożarowej.
37. Ile kondygnacji może mieć budynek tymczasowy przeznaczony na pobyt ludzi:
a) musi być jednokondygnacyjny, b) musi być jednokondygnacyjny o wysokości nie przekraczającej 12 m, c) może mieć nie więcej niż 2 kondygnacje.
38. Ile wynosi minimalna głębokość przeciwpożarowego zbiornika wodnego:
a) 0,5 m, b) 0,7 m, c) 1,2 m.
39. Czy dla stacji gazu płynnego zlokalizowanej poza granicą jednostki osadniczej należy zapewnić wodę do celów przeciwpożarowych do zewnętrznego gaszenia pożaru:
a) nie, b) tak, c) tak, jeżeli pojemność zbiorników z gazem przekracza 20 m3.
40. Jaka powinna być odległość hydrantu zewnętrznego od krawędzi drogi lub ulicy:
a) nie powinna przekraczać 2 m, b) nie powinna przekraczać 5 m, c) nie powinna przekraczać 15 m.

ODPOWIEDZI:
1B, 2B, 3A, 4B, 5C, 6A, 7A, 8C, 9C, 10B, HA, 12A, 13B, 14C,15A,16A,17A,18C,19C, 20A, 21 A, 22B, 23C,24A,25A, 26B,27A,28C,29B,30B,31 C, 32A,33C,34C,35C,36C,37C, 38A,39A,40C.

poniedziałek, 21 marca 2011
Pytanie 1. Ile jest stopni zagrożenia pożarowego lasu?
• trzy
• cztery
• pięć
Pytanie 2. Jaka jest praktyczna wysokość ssania motopomp strażackich?
• 7,5 m,
• 6,5 m,
• 7 m,
Pytanie 3. Podaj obowiązującą jednostkę miary odporności ogniowej elementów budowlanych:
• minuty
• godziny
• nie stosuje się
Pytanie 4. Samochód Gaśniczy GBA 2,5/16 typ 005 posiada:
• zbiornik na środek pianotwórczy o pojemności 250 l i działko o wydajności wody 1600 l/min
• zbiornik na wodę o pojemności 1600 l i działko o wydajności wody 2500 l/min
• zbiornik na wodę o pojemności 2500 l i działko o wydajności wody 250 l/min
Pytanie 5. Wnętrze pęcherzyka piany mechanicznej wypełnia:
• powietrze
• dwutlenek węgla
• azot
Pytanie 6. Jaki narząd jest najbardziej wrażliwy na niedotlenienie?
• nerki
• serce
• mózg
Pytanie 7. Zaznacz prawidłową długość linek strażackich ratowniczych oraz czasookres ich używania do celów ratowniczych:
• 25m i 35m – 4 lata
• 20m i 30m – 5 lat
• 15m i 25m – 3 lata
Pytanie 8. Jakich urządzeń strażacy używają do uwalniania osób zakleszczonych w wypadkach drogowych?
• toporków strażackich
• narzędzi hydraulicznych
• pił do ciecia drewna
Pytanie 9. W czasie sztafety pożarniczej rozgrywanej podczas zawodów OSP zawodnik nie wykonuje:
• slalomu między trzema tyczkami,
• skoku przez rów o szerokości 2m,
• budowy linii ssawnej,
Pytanie 10. Transport poszkodowanego z urazem jamy brzusznej odbywa się:
• w pozycji leżącej na wznak
• w pozycji tzw. bezpiecznej
• w pozycji półsiedzącej
Pytanie 11. Strażacy do unieruchamiania złamań kończyn, podejrzeń złamań oraz zwichnięć używają najczęściej:
• szyny typu Kramera
• deski ratowniczej
• szyny pneumatycznej
Pytanie 12. Najwyższą władzą w OSP jest:
• Komisja rewizyjna
• Walne zebranie członków
• Zarząd
Pytanie 13. Do gazów gaśniczych zalicza się:
• azot,
• propan - butan,
• etan,
Pytanie 14. Co oznacza znak gestowy "Prawa ręka podniesiona w górę":
• uwaga
• woda naprzód
• woda stój
Pytanie 15. Które z wymienionych substancji można gasić wodą?
• sód,
• magnez,
• słoma,
Pytanie 16. Podchorążowie to słuchacze szkoły:
• oficerskiej,
• podoficerskiej,
• aspirantów,
Pytanie 17. Odległość ustawienia sterty, stogu od lasów i terenów zadrzewionych powinna wynosić conajmniej:
• 150 metrów
• 100 metrów
• 50 metrów
Pytanie 18. Literka A na gaśnicy proszkowej oznacza:
• awarię sprzętu
• zastosowanie do gaszenia pożarów grupy A
• atest CNBOP
Pytanie 19. Litera B w symbolu samochodu gaśniczego GCBA oznacza, że:
• jest to samochód do gaszenia pożarów grupy B
• jest to samochód bardzo bezpieczny
• jest to samochód posiadający zbiornik wodny
Pytanie 20. Co to jest wstrząs pourazowy?
• reakcja organizmu na uraz,
• uderzenie po upadku,
• utrata przytomności,
Pytanie 21. Ile trwa okres służby przygotowawczej dla strażaka?
• 2 lata
• 1 rok
• 3 lata
Pytanie 22. Jaki jest najwyższy stopień aspirancki w PSP.
• starszy aspirant
• aspirant
• aspirant sztabowy
Pytanie 23. Podczas ewakuacji wór ratowniczy służy do:
• dostarczenia sił ratowniczych na drogi ewakuacyjne
• ratowania ludzi z wysokości do 20 m
• wynoszenia w nim cennych przedmiotów
Pytanie 24. Budynki średniowysokie to budynki o wysokości:
• od 25 do 55 metrów
• od 12 do 25 metrów
• ponad 55 metrów
Pytanie 25. Minimalna odległość między butlą z gazem propan - butan a urządzeniem grzewczym powinna wynosić:
• 2 m,
• 0,5 m,
• 1,5 m,
Pytanie 26. Odznaka "Strażak Wzorowy" nadawana jest przez:
• Związek OSP RP
• Komendanta Wojewódzkiego PSP
• komendanta jednostki, do której należy strażak
Pytanie 27. Symbol W-75 oznacza:
• waż pożarniczy grubości 75 cm
• waż pożarniczy o długości 75 m
• waż pożarniczy o średnicy 75 mm
Pytanie 28. Wytwornica pianowa WP 2/75 służy do wytwarzania piany:
• średniej
• lekkiej
• ciężkiej
Pytanie 29. Ze względu na zagrożenie pożarowe, jakie stwarza benzyna, powinno się ją przechowywac w naczyniach:
• szklanych
• plastikowych
• metalowych
Pytanie 30. Samochód specjalny dowodzenia i łączności oznaczymy skrótem:
• SDIŁ
• SDiŁ
• SDŁ
Pytanie 31. Jaki organ jest upoważniony do wydawania zezwoleń na urządzanie ognisk na obozie lub biwaku organizowanych na terenie lasu?
• komenda powiatowa /miejska/ PSP
• burmistrz /wójt/
• nadleśnictwo
Pytanie 32. Co oznacza symbol GBAM?
• samochód specjalny gaśniczy z autopompą,
• samochód gaśniczy ze zbiornikiem z autopompą i motopompą,
• samochód specjalny gaśniczy ze zbiornikiem autopompą i motopompą,
Pytanie 33. Co oznacza skrót CTIF?
• Certyfikat Specjalistycznego Sprzętu Pożarniczego
• Międzynarodowa Organizacja ds. Zwalczania Pożarów
• Międzynarodowy Komitet Techniczny do spraw Zapobiegania i Zwalczania Pożarów
Pytanie 34. Ile jest kategorii zagrożenia pożarowego lasu?
• cztery
• trzy
• pięć
Pytanie 35. Patron strażaków trzyma w ręku:
• bosak,
• wiadro,
• toporek,
Pytanie 36. Centralne Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach powstało:
• 1967 r.
• 1971 r.
• 1975 r.
Pytanie 37. Szkoła Główna Służby Pożarniczej ma siedzibę:
• w Krakowie
• w Częstochowie
• w Warszawie
Pytanie 38. Symbol W-52 oznacza:
• waż pożarniczy o średnicy 52 mm
• waż pożarniczy o długości 52 m
• waż pożarniczy grubości 52 cm
Pytanie 39. Do wytwarzania piany ciężkiej służy:
• wytwornica pianowa
• prądownica pianowa
• generator piany
Pytanie 40. Do wytwarzania piany ciężkiej służy:
• wytwornica pianowa
• prądownica pianowa
• generator piany
Pytanie 41. Czego nie wolno gasić wodą?
• węgla
• papieru
• sodu
Pytanie 42. W przeciwpożarowy wyłącznik prądu należy wyposażać budynki:
• produkcyjno - magazynowe
• których kubatura przekracza 1000 m3
• użyteczności publicznej
Pytanie 43. Komendanta Głównego PSP powołuje i odwołuje:
• Prezydent RP na wniosek Prezesa Rady Ministrów,
• Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji,
• Prezes Rady Ministrów na wniosek Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji,
Pytanie 44. Jakim symbolem oznaczany jest średni samochód pożarniczy:
• nie posiada oznaczenia
• L
• C
Pytanie 45. Jaki organ stoi na czele strażactwa ochotniczego?
• Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej
• Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
• Zarząd Główny Ochotniczych Straży Pożarnych
Pytanie 46. W walce z pożarami wyróżniamy dwie podstawowe formy – są to:
• atak i kontratak
• natarcie i atak
• natarcie i obrona
Pytanie 47. Pojemność zbiornika na środek pianotwórczy w samochodzie GBA 2,5/16 typ 005 wynosi:
• 500 l,
• 250 l,
• 160 l,
Pytanie 48. W którym miejscu występuje najwyższa temperatura płomienia:
• na szczycie płomienia
• na obrzeżach płomienia
• we wnętrzu płomienia
Pytanie 49. Sposób postępowania z poszkodowanym, który ma poparzoną prawą kończynę górną w sytuacji, kiedy temperatura otoczenia wynosi minus 5 stopni Celcjusza:
• nie podejmujemy żadnych działań, gdyż panujący chłód skutecznie ochładza rękę
• schładzamy poparzoną rękę wodą przez minimum 45 minut, podajemy poszkodowanemu doustne środki przeciwbólowe, po ustąpieniu bólu zakładamy opatrunek osłaniający, pozostałą część ciała okrywamy „folią życia”
• schładzamy poparzoną rękę wodą lub opatrunkami schładzającymi do czasu ustąpienia bólu, następnie zakładamy opatrunek osłonowy, pozostałą część ciała okrywamy „folią życia”
Pytanie 50. Ile lat powinna mieć dziewczyna starająca się o wstąpienie do MDP?
• 10
• 15
• 12
Pytanie 51. Wydobywający się CO2 (dwutlenek węgla) z gaśnicy śniegowej osiąga temperaturę:
• 20C,
• -100C,
• -790C,
Pytanie 52. Niezbędnym czynnikiem palenia się jest obecność:
• tlenu, zródła ciepła, materiału palnego
• tlenku węgla, drewna, zapałki
• dwutlenku węgla, papieru, zródła ciepła
Pytanie 53. Kiedy obchodzone są Dni Ochrony Przeciwpożarowej?
• w maju
• w lipcu
• w kwietniu
Pytanie 54. Gaz propan-butan jest:
• cięższy od powietrza,
• lżejszy od powietrza,
• ciężar właściwy gazu propan - butan jest równy ciężarowi właściwemu powietrza,
Pytanie 55. Czy udzielenie pierwszej pomocy należy do obowiązku strażaka?
• tak, jeżeli posiada wykształcenie średnie
• tak
• nie
Pytanie 56. Jaki jest najwyższy stopień w korpusie oficerów PSP?
• generał brygadier
• starszy kapitan
• nadbrygadier
Pytanie 57. Jaki gaz wydzielający się podczas pożaru stwarza zagrożenie zatrucia się:
• tlenek węgla
• tlen
• wodór
Pytanie 58. Minimum ile osób potrzeba do utworzenia OSP?
• 20,
• 10,
• 15,
Pytanie 59. Zaczadzenie następuje na skutek działania:
• CO,
• N,
• CO2,
Pytanie 60. Budynki wysokościowe to budynki o wysokości:
• od 12 do 25 m
• od 25 do 55 m
• ponad 55 m
Pytanie 61. Czy dopuszcza się garażowanie ciągnika rolniczego (traktora) w budynku stodoły?
• tak, jeżeli opróżniony jest w ciągniku zbiornik paliwa.
• nie
• tak, jeżeli czas postoju ciągnika w budynku nie przekracza 60 minut,
Pytanie 62. Nomex to:
• ubranie strażackie,
• środek gaśniczy,
• dzianina ogniochronna,
Pytanie 63. Kadet to słuchacz szkoły:
• aspirantów,
• podoficerskiej,
• oficerskiej,
Pytanie 64. Jednostką kształcącą pożarniczą kadrę oficerską na potrzeby pożarnictwa jest:
• Szkoła Oficerów Pożarnictwa
• Centralna Akademia Pożarnicza
• Szkoła Główna Służby Pożarnicza
Pytanie 65. Jaki jest najwyższy stopień zagrożenia pożarowego lasu?
• II,
• III,
• I,
Pytanie 66. Jaką grupę pożarów określa symbol A umieszczony na gaśnicy?
• pożar gazów
• pożary ciał stałych głównie pochodzenia organicznego
• pożar cieczy palnych lub materiałów topiących się
Pytanie 67. Co ile lat zwołuje się zgodnie ze statutem zwyczajny zjazd gminny ZOSP?
• co 4 lata
• co 3 lata
• co 2 lata
Pytanie 68. Litera C w symbolu samochodu gaśniczego GCBA oznacza, że:
• jest to samochód gaśniczy ciężki
• jest to samochód zapewniający komfort jazdy
• jest to samochód do gaszenia pożarów grupy C
Pytanie 69. Gdzie sprawdzamy tętno u poszkodowanych?
• na tętnicach szyjnych,
• w pachwinach,
• na przegubie ręki,
Pytanie 70. Zasadniczym przedmiotem ubioru służbowego strażaka PSP jest między innymi:
• koszula w kolorze białym
• czapka rogatywka
• koszula w kolorze niebieskim
Pytanie 71. W którym roku ustanowiono medal "Za Zasługi dla Pożarnictwa":
• 1930
• 1921
• 1926
Pytanie 72. Czy członkowie OSP mogą wykonywać czynności kontrolno rozpoznawcze.
• tak
• nie mogą
• tak, za zgodą Komendanta Powiatowego PSP.
Pytanie 73. Zestaw letni umundurowania służbowego strażaków PSP nosi się w okresie:
• od 1 kwietnia do 30 października
• od 1 czerwca do 30 września
• od 1 maja do 30 września
Pytanie 74. Pożary tłuszczów należą do grupy pożarów oznaczonych literką:
• A
• F
• C
Pytanie 75. Do podręcznego sprzętu gaśniczego nie zaliczymy:
• koca gaśniczego
• hydronetki
• prądownicy uniwersalnej
Pytanie 76. Krwotok tętniczy tamujemy opatrunkiem:
• foliowym
• uciskowym
• osłaniającym
Pytanie 77. Symbol SH-10 oznacza:
• samochód specjalny holowniczy o mocy 100KM
• samochód specjalny, podnośnik hydrauliczny o wysięgu 10m.
• samochód specjalny, podnośnik hydrauliczny o wysokości 10m. i udźwigu 10 ton
Pytanie 78. Ile razy w roku należy usuwać zanieczyszczenia z przewodów dymowych od palenisk opalanych paliwem stałym (na przykład węglem) w budynku mieszkalnym?
• co najmniej 2 razy
• co najmniej 4 razy
• co najmniej raz w miesiącu
Pytanie 79. Węże W-52 i W-75 różnią się od siebie:
• średnicą
• ciśnieniem roboczym
• długością
Pytanie 80. Ochotnicze straże pożarne są:
• organami administracji rządowej
• stowarzyszeniami
• jednostkami organizacyjnymi PSP
Pytanie 81. Do gaszenia urządzeń elektrycznych użyjesz:
• wody destylowanej
• gaśnicy proszkowej
• gaśnicy pianowej
Pytanie 82. Aby zostać oficerem i uzyskać tytuł inżyniera pożarnictwa należy skończyć:
• Wyższy kurs doskonalenia oficerskiego
• Szkołę Główną Służby Pożarniczej
• Szkołę Oficerów Pożarnictwa
Pytanie 83. Wymień znane ci urządzenia wchodzące w skład zestawu hydraulicznego:
• nożyce, rozpieracz, obcinacz do pedałów
• piła, bosak,
• poduszka powietrzna wysokociśnieniowa, poduszka powietrzna niskociśnieniowa
Pytanie 84. Co oznacza skrót KCKR?
• Komisja Centralna Koordynacji Ratownictwa
• Krajowe Centrum Komend Ratowniczych
• Krajowe Centrum Koordynacji Ratownictwa
Pytanie 85. Czy samochód GBAM posiada motopompę i autopompę?
• może posiadać
• tak
• nie
Pytanie 86. Co oznacza skrót ZOSP RP?
• Zawody Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej
• Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej
• Zarząd Ochotniczej Straży Pływackiej Rzeczypospolitej Polskiej
Pytanie 87. Ile stopni służbowych liczy korpus oficerów w Państwowej Straży Pożarnej?
• 8,
• 5,
• 6,
Pytanie 88. Decyzję pokontrolną nakazującą usunięcie nieprawidłowości wydaje:
• oficer prewencji Komendy Miejskiej/Powiatowej PSP,
• Komendant Wojewódzki PSP,
• Komendant Miejski/Powiatowy PSP,
Pytanie 89. Jaki czynnik decyduje o stopniu zagrożenia pożarowego lasu:
• wilgotność ścioły i powietrza
• wilgotność mchów i porostów oraz poszycia gleby
• wilgotność drzew oraz poszycia gleby
Pytanie 90. Państwowa Straż Pożarna została utworzona:
• w 1992 roku
• w 1975 roku
• w 1921 roku
Pytanie 91. Jaki czynnik roboczy powoduje działanie nożyc i rozpieraczy firmy LUKAS?
• powietrze
• przekładnia mechaniczna
• olej hydrauliczny
Pytanie 92. Samochód gaśniczy GBA 2,5/16 typ 005 posiada:
• urządzenie szybkiego natarcia W25,
• nie posiada urządzenia szybkiego natarcia,
• urządzenie szybkiego natarcia W52,
Pytanie 93. Jaka grupę pożarów określa symbol B umieszczony na gaśnicy?
• pożary ciał stałych głównie pochodzenia organicznego, przy spalaniu których obok innych zjawisk występuje zjawisko żarzenia
• pożar gazów
• pożar cieczy palnych lub materiałów topiących się
Pytanie 94. Pożary dzieli się w zależności od ich wielkości na:
• Mały, duży , bardzo duży
• A, B, C, D,
• Mały, średni, duży, bardzo duży
Pytanie 95. W jakiej minimalnej odległości od lasu, torfowiska, wrzosowiska można rozpalić ognisko:
• 200 metrów
• 100 metrów
• 50 metrów
Pytanie 96. Pożar lasu o powierzchni 6 ha zakwalifikowany zostanie jako:
• pożar duży
• pożar mały
• pożar średni
Pytanie 97. Do stałych urządzeń gaśniczych zaliczamy:
• instalację tryskaczową
• hydranty zewnętrzne
• podręczny sprzęt gaśniczy na stałe przymocowany do ściany
Pytanie 98. Do wytwarzania i podawania piany średniej służy:
• agregat pianowy
• prądownica pianowa
• wytwornica pianowa
Pytanie 99. W czasie występowania dużego zagrożenia pożarowego okresowy zakaz wstępu do lasu wprowadza:
• komendant powiatowy PSP lub komendant miejski PSP
• nadleśniczy
• starosta
Pytanie 100. Zasadniczym przedmiotem ubioru służbowego strażaka PSP jest między innymi:
• koszula w kolorze niebieskim,
• czapka rogatywka,
• koszula w kolorze białym,
Pytanie 101. Jaka jest minimalna pojemność przeciwpożarowego zbiornika wodnego?
• 100 m3
• 75 m3
• 50 m3
Pytanie 102. Budynki IN to:
• budynki produkcyjne i magazynowe
• inwentarskie służące do hodowli inwentarza
• nie ma takiego określenia
Pytanie 103. Poszkodowany oparzony wymaga:
• bandażowania rany
• chłodzenia rany woda
• polania spirytusem na rany
Pytanie 104. Stan klęski żywiołowej na terenie powiatu wprowadza:
• wojewoda
• Rada Ministrów z własnej inicjatywy lub na wniosek wojewody
• starosta
Pytanie 105. Gdzie w Polsce znajdują się relikwie św. Floriana:
• w Krakowie
• w Gnieźnie
• w Warszawie
Pytanie 106. Jaki gaz o właściwościach wybuchowych wydziela się podczas ładowania akumulatorów kwasowych?
• wodór,
• etan,
• metan,
Pytanie 107. Związek Ochotniczych Straży Pożarnych został powołany w roku:
• w 1948,
• w 1958,
• w 1956,
Pytanie 108. Sygnalizator akustyczny w aparatach powietrznych uruchamia się przy ciśnieniu:
• 40±5 bar
• 50±5 bar
• 60±5 bar
Pytanie 109. W którym roku powołano Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP?
• w 1975,
• w 1995,
• w 1992,
Pytanie 110. Pianą można gasić pożary klasy:
• tylko klasy C
• klasy A i B
• klasy C i D
Pytanie 111. Projekt budowlany wymaga uzgodnienia z:
• Komendą Wojewódzką PSP
• rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych
• Komendą Miejską /Powiatową PSP
Pytanie 112. Pożary grupy C to pożary:
• ciał stałych
• gazów palnych
• cieczy palnych
Pytanie 113. CNBOP jest to:
• Centrum Naukowo Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej
• Centralne Naukowe Biuro Ochrony Przeciwpożarowej
• Centrum Naukowych Badań dla Ochrony Przeciwpożarowej