Blog > Komentarze do wpisu

OTWP MATERIAŁY !!!

 

Młodsza grupa wiekowa. Pytania ustne. Część I.
ZESTAW l
1. Podaj zakres działań realizowanych przez PSP w ramach krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego:
Odp. - walka z pożarami i innymi klęskami żywiołowymi, - ratownictwo techniczne, - ratownictwo chemiczne.
2. Z uwagi na analizę warunków ewakuacji, co stanowi długość przejścia w pomieszczeniu?
Odp.: odległość od najdalszego miejsca w pomieszczeniu, w którym może przebywać człowiek, do wyjścia na drogę ewakuacyjną.
3. Wymień co najmniej 3 miasta, w których swoją siedzibę mają stacje ratownictwa chemicznego:
Odp.: Płock, Bydgoszcz, Oświęcim, Brzeg Dolny, Puławy, Tarnów.
4. Kim była Westa?
Odp.: opiekunką ogniska domowego.
5. Wymień konkurencje rozgrywane na zawodach rangi krajowej, organizowanych dla OSP:
Odp.: sztafeta 7x50 m oraz pożarnicze ćwiczenia bojowe.
ZESTAW II
1. Co należy do ustawowych obowiązków właściciela obiektu w zakresie zapewnienia ochrony przeciwpożarowej? Wymień co najmniej 4 zadania:
Odp.: - przestrzeganie przeciwpożarowych wymagań budowlanych, instalacyjnych technologicznych, - wyposażenie budynku, obiektu lub terenu w sprzęt pożarniczy i ratowniczy Oraz środki gaśnicze zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach, - zapewnienie osobom przebywającym w budynku, obiekcie lub na terenie, bezpieczeństwa i możliwości ewakuacji, - przygotowanie budynku, obiektu lub terenu do prowadzenia akcji ratowniczej, - ustalenie sposobów postępowania na wypadek powstania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia.
2. Podaj obowiązującą jednostkę miary obciążenia ogniowego:
Odp: HJ/m2.
3. W jaki rodzaj gaśnicy i o jakiej masie środka gaśniczego należy wyposażać samochody osobowe?
Odp.: w gaśnicę proszkową o masie minimum 1 kg środka gaśniczego.
4. Wymień rodzaje członkostwa w OSP:
Odp.: członkostwo: czynne, wspierające, honorowe i w młodzieżowych drużynach pożarniczych.
5. Co oznacza skrót CTIF?
Odp.: Międzynarodowy Komitet Techniczny do Spraw Zapobiegania i Zwalczania Pożarów.
ZESTAW III
1. Podaj cele rozpoznawania zagrożeń przez PSP:
Odp.: ustalenie możliwości powstania, rodzaju, miejsca i zasięgu oddziaływania zdarzeń mogących spowodować pożar, klęskę żywiołową, katastrofę techniczną lub chemiczno-ekologiczną.
2. Wymień rodzaje oświetlenia, które winny być stosowane w kinach, z uwagi na bezpieczeństwo widzów:
Odp.: oświetlenie awaryjne (ewakuacyjne), oświetlenie przeszkodowe i podświetlane znaki ewakuacyjne.
3. Jakie zasady postępowania obowiązują w przypadku zauważenia wypadku drogowego?
Odp.: - udzielić pomocy poszkodowanemu, - oznakować miejsce zdarzenia za pomocą trójkąta lub świateł ostrzegawczych, - zawiadomić służby ratownicze.
4. Wymień korpusy stopni w Państwowej Straży Pożarnej:
Odp.: - korpus szeregowych PSP, - korpus podoficerów PSP, - korpus aspirantów PSP, - korpus Oficerów PSP.
5. Kto powołuje i odwołuje komendanta gminnego Związku OSP RP?
Odp.: zarząd gminny Związku OSP RP.
ZESTAW IV
1. Jaki dokument i przez kogo wydany należy uzyskać przed wprowadzeniem do użytkowania sprzętu i urządzeń pożarniczych oraz ratowniczych?
Odp.: należy uzyskać świadectwo dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpożarowej (atest), wydane przez CN-BOP.
2. Podaj podział budynków na grupy pod względem wysokości:
Odp.: niskie, średniowysokie, wysokie, wysokościowe.
3. Wymień co najmniej 3 powszechnie znane firmy, których urządzenia sygnalizacji pożaru stosowane są w Polsce:
Odp.: Polon, Schrack, Zettler, El System, Tele Larm, Cerberus, Ericson, Esser.
4. Wymień główne zadania OSP:
Odp.: - działalność ratowniczo-gaśnicza, - działalność kulturalno-oświatowa, - działalność prewencyjna, - działalność sportowa.
5. Gdzie, kiedy i które kolejne Mistrzostwa Polski w Sporcie Pożarniczym odbyły się ostatnio?
Odp.: w Krakowie, 8-9.09.1995 r., XII.
ZESTAW V
1. Wymień co najmniej 3 z 5 uprawnień kierującego działaniem ratowniczym:
Odp.: może- zarządzić ewakuację ludzi i mienia, - wstrzymać ruch drogowy oraz wprowadzić zakaz przebywania osób trzecich w rejonie działania ratowniczego, - przejąć w użytkowanie na czas niezbędny dla działania ratowniczego nieruchomości, ruchomości, środki transportu, sprzęt, ujęcia wody itp., - żądać pomocy osób fizycznych i prawnych, - odstąpić w trakcie działania ratowniczego od zasad działania, uznanych powszechnie za bezpieczne.
2. Podaj nazwy dokumentów, w których powinny być zawarte:
- wymagania przeciwpożarowe w zakładach produkcyjnych,
- wymagania przeciwpożarowe w obiektach użyteczności publicznej
Odp.: - instrukcje technologiczno-ruchowe, - instrukcje bezpieczeństwa pożarowego.
3. Wymień rodzaje prądownic:
Odp.: zwykle, zamykane, uniwersalne, z głowicą mgłową, pianowe.
4. Wymień specjalności pożarnicze członków młodzieżowych drużyn pożarniczych OSP grupy wiekowej 12-16 lat:
Odp.: - znawca zasad przeciwpożarowych, - łącznik zwiadowca, - pomocnik strażaka, - specjalista podręcznego sprzętu gaśniczego, - ratownik - sanitariusz, - organizator sportu i turystyki.
5. W jakim mieście w Polsce znajdują się relikwie św. Floriana?
Odp. w Krakowie.

Młodsza grupa wiekowa. Pytania testowe. Część II.

ZESTAW I
1. W którym z miast od 1887 roku ukazywało się pierwsze czasopismo pożarnicze na ziemiach polskich pt. "Przewodnik Pożarniczy - Związek"?
a) Lwów, b) Kraków, c) Warszawa.
2. Który z polskich pisarzy w 1879 r. napisał, że "prowincjonalne straże ochotnicze ogniowe ważne są z dwóch względów. Naprzód zmniejszają w miastach klęski pożaru, a po wtóre kształcą ludzi w obywatelskim rzemiośle":
a) Henryk Sienkiewicz, b) Władysław Reymont, c) Bolesław Prus.
3. Leopold Bogumił Szyller Racki w 1900 (1901?) roku rozpoczął wydawanie "Strażaka" jako dodatku do:
a) "Kuriera", b) "Kolarza-Wioślarza-Łyżwiarza", c) "Gazety Świątecznej".
4. Ile świetlic OSP było w Polsce w 1938 r.?
a) 2561, b) 3561, c) 4561.
5. Pierwsza Ochotnicza Straż Pożarna powstała w Poznaniu pod nazwą Ochotnicze Towarzystwo Ratunkowe w roku:
a)1845, b)1862, c) 1867.
6. W 1924 roku istniało w Polsce 2700 OSP. Ile w tym było harcerskich drużyn pożarniczych?
a) O, b) 15, c)25.
7. Komendantem Głównym Organizacji Wojskowej "Skała" był:
a) Stanisław Gieysztor, b) mjr poż. Zbigniew Borowy, ps. "Janina", c) mjr poż. Jerzy Lgocki, ps. "Jastrząb".
8. Jedną z najstarszych polskich fabryk narzędzi pożarniczych była:
a) Strażackie Zakłady Przemysłowe w Warszawie, b) Fabryka Narzędzi Pożarniczych "Strażak", c) Fabryka samochodów pożarniczych, drabin mechanicznych, pomp i narzędzi - Czesław Miarczyński i S-ka.
9. "Gazetka Samarytanek", ukazująca się od kwietnia 1935 r. była dodatkiem do gazety:
a) "Przeglądu Pożarniczego", b) "Przewodnika Pożarniczego", c) "Gazety Strażackiej".
10. "Strażak Pomorski" wychodził w miastach:
a) Bydgoszcz i Gdańsk, b) Bydgoszcz i Grudziądz, c) Grudziądz i Toruń.
11. Czy w myśl aktualnych przepisów strażacy mogą poszkodowanym podawać tlen?
a) absolutnie jest to niemożliwe, b) mogą w każdej chwili, kiedy uznają to za stosowne, c) mogą, ale tylko w czasie reanimacji.
12. Wymień 5 dziedzin ratownictwa:
a) medyczne, chemiczne, ekologiczne, techniczne, gaszenie pożarów, b) medyczne, chemiczne, przemysłowe, budowlane, gaszenie pożarów, c) chemiczne, techniczne, budowlane, komunalne, przeciwpożarowe.
13. Urządzenie noktowizyjne służy do:
a) dekontaminacji skażonego sprzętu, b) poszukiwania zasypanych (zagrożonych) ludzi, c) nagrywania rozmów z poszkodowanymi.
14. Gore-texto:
a) rodzaj materiału, z którego szyte są ubrania ochronne ratowników, b) rodzaj oleju stosowanego w urządzeniach hydraulicznych do ratownictwa technicznego, c) rodzaj sprzętu specjalistycznego stosowanego w ratownictwie chemicznym.
15. .Ósemka" to:
a) nazwa najlepszej jednostki ratowniczo-gaśniczej w Bydgoszczy, b) nazwa minimalnej liczby ratowników w zastępie, c) rodzaj węzła, używanego do przywiązywania liny lub popularny przyrząd do zjeżdżania i asekuracji.
16. Tlenek węgla to:
a) gaz, szczególnie trujący i niebezpieczny dla zagrożonych ludzi oraz ratowników, b) gaz powstający w wyniku oddychania, c) gaz do napełniania gaśnic śniegowych.
17. Podaj najprostsze techniki ratowania poparzonych ludzi:
a) chłodzenie ciała wodą w szczególności obszaru oparzonego, b) chłodzenie spirytusem w szczególności obszaru oparzonego, c) nie wolno wykonywać żadnych czynności z wyjątkiem wsparcia psychicznego.
18. Jaka szacunkowo liczba jednostek OSP jest włączona do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego.
a) 500-600, b) 1700-1800,c) 2500-2600.
19. Wymień 2 miejscowości, w których funkcjonują specjalistyczne grupy poszukiwawczo-ratownicze, mające na swym wyposażeniu psy ratownicze.
a) Nowy Targ i Gdańsk, b) Nowy Sącz i Gdańsk, c) Nowy Tomyśl i Nowy Sącz.
20. Jasna krew wypływająca silnym strumieniem z rany poszkodowanego człowieka to krwotok:
a) tętniczy, b) żylny, c) miąższowy.
21. Kołnierz szyjny stosujemy, aby:
a) zmniejszyć ryzyko uszkodzenia rdzenia kręgowego, b) zmniejszyć utratę ciepła, c) usztywnić kręgosłup.
22. Krwotok tętniczy tamujemy opatrunkiem:
a) foliowym, b) uciskowym, c) osłaniającym.
23. Skrót DGW oznacza:
a) dolna granica wybuchowości par cieczy palnych lub płynów w mieszaninie z powietrzem, b) duży górny wentylator, c) dozownik gaśniczy - wodny.
24. Długość węży tłocznych W 52 będących na wyposażeniu samochodów gaśniczych wynosi:
a) 15 m, b) 20 m, c) 25 m.
25. Tlenie to:
a) spalanie bezptomieniowe, b) spalanie tytoniu, c) spalanie przebiegające wyłącznie w atmosferze tlenu.
26. Mechanizm gaśniczy proszków gaśniczych polega na;
a) inhibicji homo lub heterofazowej, b) prohibicji, c) wymianie ciepła.
27. Liczba spienienia piany to:
a) iloraz objętości piany do objętości roztworu, z którego ta piana powstała, b) iloczyn objętości piany i objętości roztworu, z którego ta piana powstała, c) iloraz objętości roztworu, z którego powstała piana do objętości powstałej piany.
28. Sorbent to:
a) substancja o dużej powierzchni właściwej używana do zbierania np. oleju z powierzchni jezdni lub wody, b) preparat do czyszczenia zbiorników przeciwpożarowych, c) środek pianotwórczy.
29. Rurka Dragera służy do:
a) pomiaru przepływu cieczy powierzchniowo-czynnych w liniach gaśniczych, b) zasysania środka pianotwórczego w samochodach gaśniczych, c) wykrywania i pomiaru stężenia gazów niebezpiecznych.
30. Foldery to:
a) tereny zalewowe, b) sztuczne zbiorniki wodne, c) przewoźne pompy pływające używane w akcjach powodziowych.
31. Określenie BLEVE jest związane z:
a) uwolnieniem do otoczenia substancji niebezpiecznych, b) niekontrolowanym, intensywnym rozwojem ognia w pomieszczeniach zawierających materiały palne, c) wybuchem.
32. Miejscowość SEVESO, od której pochodzi nazwa Dyrektywy Komisji Europejskiej 96/82/CE, dotyczącej zarządzania zagrożeniami poważnymi awariami przemysłowymi z udziałem substancji niebezpiecznych znajduje się:
a) w Szwajcarii, b) w Hiszpanii, c) we Włoszech.
33. Wymagania przeciwpożarowe dotyczące obiektów użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego powinny być zawarte w:
a) instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, b) sposobach postępowania na wypadek pożaru, c) instrukcji technologiczno-ruchowej.
34. W jakim pomieszczeniu kraty w oknach powinny otwierać się od wewnątrz:
a) w każdym, przeznaczonym na pobyt ludzi, b) w hotelowym, c) produkcyjnym i usługowym.
35. Odległość dojścia do podręcznego sprzętu gaśniczego nie powinna być większa niż:
a) 10 m, b) 20 m, c) 30 m.
36. Jakie minimalne wymagania stawiane są materiałom, z których wykonuje się klapy dymowe w dachu:
a) mogą być wykonane z materiału palnego, b) muszą być wykonane z materiału niepalnego, c) muszą posiadać odporność ogniową nie mniejszą niż odporność ogniowa dachu.
37. Na jakiej wysokości od poziomu podłogi umieszcza się zawory hydrantowe w budynkach:
a) 1,0 m, b) 1,25 m, c) 1,35 m.
38. Budynki wysokie to budynki o wysokości:
a) ponad 12 m do 25 m włącznie, b) ponad 25 m do 55 włącznie, c) ponad 55 m.
39. Odległość od wyjścia z pomieszczenia na drogę ewakuacyjną do wyjścia na zewnątrz budynku w budynku mieszkalnym o jednym dojściu nie może przekroczyć:
a) 5 m, b) 15 m, c) 20 m.
40. W strefach pożarowych zaliczonych do kategorii zagrożenia ludzi ZL II na każde 150 m2 powierzchni powinno przypadać:
a) jedna jednostka sprzętu o masie środka gaśniczego 2 kg, b) dwie jednostki sprzętu o masie środka gaśniczego 2 kg, c) trzy jednostki sprzętu o masie środka gaśniczego 2 kg.

Odpowiedzi:
1 A, 2 C, 3 B, 4 A, 5 A, 6 B, 7 C, 8 B, 9 C, 10 C, 11 B, 12 A, 13 B, 14 A, 15 C, 16 A, 17 A, 18 C, 19 B, 20 A, 21 A, 22 B, 23 A, 24 B, 25 A, 26 A, 27 A, 28 A, 29 C, 30 A, 31 C, 32 C, 33 A, 34 B, 35 C, 36 A, 37 C, 38 B, 39 C, 40 A.

ZESTAW II
1. 27.06.1996 r. ZG ZOSP RP ustanowił Medal Honorowy:
a) Zygmunta Horomańskiego, b) Bolesława Chomicza, c) Józefa Tuliszkowskiego.
2. Organizatorami zdobywania Młodzieżowej Odznaki Sprawności Obronnej o specjalności pożarniczej były:
a) OSP i Ludowe Zespoły Sportowe, b) OSP i Liga Obrony Kraju, c) OSP, LZS i LOK.
3. Drużyny strażackie brały udział w konkursie im. Władysława Orkana, który poświęcony był:
a) organizowaniu bibliotek przez OSP, b) organizowaniu kotek dramatycznych, c) upowszechnianiu czytelnictwa.
4. W którym roku w miejsce zlikwidowanego "Strażaka" utworzono nowy periodyk wydawany w języku polskim - "Przegląd Pożarniczy":
a) 1905 r., b) 1912 r., c) 1920 r.
5. Który z wielkich Polaków ogłosił "Porządek Ogniowy" będący pierwszym regulaminem gaszenia pożarów:
a) Jan Łaski (16 wiek) - kanclerz wielki koronny, b) Jerzy Lubomirski (17 wiek) - marszałek izby poselskiej, c) Stanisław Lubomirski (18 wiek) - marszałek.
6. Jeśli w 1970 r. straży typu "S" było - 5467, to w 1980 r. było:
a)7900, b)8446, c) 10320.
7. Najwcześniej w Europie samochody pojawiły się w strażach:
a) Paryża i Honoweru, b) Berlina i Londynu, c) Wiednia i Amsterdamu.
8. W wyniku porozumienia zawartego w 1960 r. między ZG ZOSP i Centralnym Zarządem Kin, w 1961 r. utworzono stałych kin strażackich:
a)161, b)192, c)221.
9. W latach 1916-1918 najwięcej strażaków walczyło o niepodległość w organizacjach:
a) Legionach Polskich, b) Polskiej Organizacji Wojskowej, c) Polskich Siłach Zbrojnych.
10. Pierwszą myśl i koncepcję utworzenia w Królestwie Polskim oddziałów "strażaczek" formułowano:
a) na Zjeździe Straży Ogniowych we Włocławku 18 i 19.08.1912 r, b) w "Strażaku" w 1910 r., c) w "Przewodniku Pożarniczym" w 1916 r.
11. Masa całkowita pojazdu ratowniczo-gaśniczego 022 wynosi: a) 17500 kg, b) 12300 kg, c) 15790 kg.
12. Pojazd ratowniczo-gaśniczy 014R posiada układ Jezdno-napędowy:
a) 4x2, b) 4x4, c) 6x6.
13. Rolka Petzla służy do:
a) zjazdu po linie, b) podchodzenia po linie, c) transportu noszy po płaskim terenie.
14. Na jakiej wysokości od poziomu podłogi umieszcza się zawory hydrantowe w budynkach:
a) 1,0 m, b) 1,25 m, c) 1,35 m.
15. Głębokość nurkowania średnia zawiera się w granicach:
a) od 12 m do 30 m, b) od 10 m do 20 m, c) od 12 m do 20 m.
16. Zasysacz liniowy Z-600 to:
a) sprzęt pożarniczy pianowy służący do zasysania i odpowiedniego dozowania środka pianotwórczego przy wytwarzaniu piany ciężkiej za pomocą prądownicy PP-600, b) sprzęt pożarniczy pianowy służący do zasysania i odpowiedniego dozowania środka pianotwórczego przy wytwarzaniu piany ciężkiej za pomocą
prądownicy PP-8-12, c) sprzęt pożarniczy pianowy służący do zasysania i odpowiedniego dozowania środka
pianotwórczego przy wytwarzaniu piany ciężkiej za pomocą prądownicy PP-200.
17. Pod pojęciem gotowość bojowa rozumie się:
a) pośpieszne osiągnięcie stanu gotowości bojowej pododdziału straży pożarnej, b) zdolność pododdziału straży pożarnej do podjęcia akcji ratowniczej w określonym czasie, c) czynności pododdziałów taktycznych straży pożarnych, mające na celu zlikwidowanie pożaru.
18. Geofonem nazywamy:
a) urządzenie służące do wykrywania substancji toksycznych, b) urządzenie sejsmiczno-akustyczne do wykrywania i lokalizacji zasypanych ludzi, c) urządzenie służące do zdalnego bezdotykowego pomiaru temperatury.
19. Co zyskujemy przy szeregowym łączeniu pomp?
a) sumę wydatków wszystkich pomp, b) sumę ciśnień wszystkich pomp, c) sumę ciśnień i wydatków wszystkich pomp.
20. Jakie stężenie w powietrzu dwutlenku węgla stanowi zagrożenie dla życia ludzkiego:
a) 0,4%, b) 4%, c) 0,04%.
21. Na jakim ciśnieniu roboczym pracują narzędzia hydrauliczne Lucas:
a) 630 bar, b) 720 bar, c) 700 bar.
22. Maksymalna praktyczna wysokość ssania wynosi:
a) 5 m, b) 7,5 m, c) 10 m.
23. Co uzyskujemy w konfuzorze?
a) zmniejszenie prędkości przepływu, b) zwiększenie prędkości przepływu, c) zmniejszenie wydatku.
24. Na jaki kolor są malowane butle tlenowe w aparatach do cięcia metali:
a) żółty, b) czerwony, c) niebieski.
25. Wydajność działka proszkowego w samochodzie GPr-3000 wynosi:
a) 5 kg/s, b) 15 kg/s, c) 25 kg/s.
26. Czy do budynku niskiego, w którym mieści się dyskoteka na 100 osób wymagane Jest wykonanie drogi pożarowej:
a) nie, b) tak, c) tak, ale w przypadku gdy budynek jest z materiałów palnych.
27. Ile wjazdów należy wykonać na ogrodzony plac targowy o powierzchni 6 ha:
a) co najmniej 1, b) co najmniej 2, c) co najmniej 3.
28. Za pomieszczenie przeznaczone na czasowy pobyt ludzi uważa się pomieszczenie, w którym przebywanie tych samych osób w ciągu doby trwa:
a) do 2 godzin, b) od 2 do 4 godzin włącznie, c) powyżej 4 godzin.
29. Czy w budynku mieszkalnym, mającym instalację gazową zasilaną z sieci można stosować instalację gazu płynnego z butli:
a) nie, b) tak, c) tak, ale tylko w budynku niskim.
30. W jakiej najmniejszej odległości od okna w mieszkaniu można ustawić kuchenkę gazową:
a) 0,5 m, b) 1,0 m, c) 1,2 m.
31. Klasa odporności pożarowej podziemnej części budynku nie może być niższa niż:
a) C, b) D, c) E.
32. Jak należy wykonać przejście w przypadku połączenia garażu z domem jednorodzinnym:
a) przejście zamknąć drzwiami bez odporności ogniowej, b) przejście zamknąć drzwiami o odporności ogniowej 30 minut, c) w przejściu wykonać przedsionek zamknięty obustronnie drzwiami o odporności ogniowej 30 minut.
33. Jakie minimalne wymagania stawiane są materiałom, z których wykonuje się klapy dymowe w dachu:
a) mogą być wykonane z materiału łatwo zapalnego, b) muszą być wykonane z materiału trudno zapalnego, c) muszą posiadać odporność ogniową nie mniejszą niż odporność ogniowa dachu.
34. Jaką odporność ogniową muszą spełniać drzwi znajdujące się w ścianie oddzielenia przeciwpożarowego:
a) muszą posiadać odporność ogniową równą połowie odporności ogniowej ściany, b) muszą posiadać odporność ogniową równą odporności ogniowej ściany, c) muszą spełniać warunek dymoszczelności.
35. Z jakiego budynku drzwi ewakuacyjne powinny otwierać się na zewnątrz:
a) z każdego, z wyłączeniem budynku wpisanego do rejestru zabytków, b) przeznaczonego dla więcej niż 50 osób, z wyłączeniem budynku wpisanego do rejestru zabytków, c) z budynku użyteczności publicznej, z wyłączeniem budynku wpisanego do rejestru zabytków.
36. O ile można powiększyć długość przejścia w świetlicy o wysokości 6 m:
a) o 25%, b) o 50%, c) nie można powiększyć.
37. Jaką wielkość obciążenia ogniowego przyjmuje się w garażu wielostanowiskowym:
a) do 500 MJ/m2, b) do 1000 MJ/m2, c) należy obliczyć w zależności od ilości miejsc, przyjmując że garażowane są samochody osobowe.
38. W jakim pomieszczeniu kraty w oknach powinny otwierać się od wewnątrz:
a) w każdym, przeznaczonym na pobyt ludzi, b) w hotelowym, c) produkcyjnym i usługowym.
39. Ile wynosi nominalny zasięg poziomy dla hydrantu wewnętrznego 25 z zastosowaniem jednego odcinka węża o długości 15 m:
a) 25 m, b) 30 m, c) 35 m.
40. Ile wynosi najmniejsza powierzchnia otworu pod klapę dymową:
a) 0,6 m2, b) 0,8 m2, c) 1,0 m2.

ODPOWIEDZI
1 B, 2C, 3C, 4B, 5C, 6B, 7A, 8A, 9B, 10B, 11 B, 12B, 13A, 14C,15C, 16A, 17B, 18B, 19B, 20C, 21A, 22B, 23B, 24C, 25C, 26B, 27B, 28B,29A,30A, 31A, 32B, 33A, 34B, 35B, 36A, 37A, 38B, 39A, 40B.


ZESTAW III
1. Jaką nazwę nosiła utworzona w 1860 r. w Galicji instytucja ubezpieczeń od ognia:
a) Powszechne Towarzystwo Ubezpieczeń,
b) Krajowe Towarzystwo Ubezpieczeń od Ognia,
c) Towarzystwo Ubezpieczeń od Klęsk Żywiołowych i Ognia.
2. Władzą Głównego Związku Straży Pożarnych RP była:
a) Rada Naczelna,
b) Rada Związku,
c) Główna Rada Związku.
3. W 1924 r. w ramach Głównego Związku Straży Pożarnych RP działało już:
a) 15 harcerskich drużyn,
b) 25 harcerskich drużyn,
c) 30 harcerskich drużyn.
4. Liczba żeńskich drużyn pożarniczych w 1939 r. wynosiła:
a)913, b)1027, c)1250.
5. Na terenie jakiego województwa zorganizowano od 30.09-07.10 1945 r. pierwszy w Polsce Ludowej "Tydzień Obrony Przeciwpożarowej":
a) warszawskiego,
b) krakowskiego,
c) lubelskiego.
6. Kto byt w 1909 r. autorem podręcznika pt. Walka z pożarami dla użytku miast, mniejszych gmin, dworów, wsi i osad:
a) Józef Tuliszkowski,
b) Bolesław Chomicz,
c) Leon Ostaszewski.
7. Warszawska Straż Ogniowa w końcu lipca 1944 r. liczyła:
a) 680 strażaków, b) 780 strażaków, c) 1080 strażaków.
8. W Ministerstwie Ziem Odzyskanych powołano organ pożarniczy w postaci:
a) Główny Inspektorat Pożarnictwa,
b) Wydział Pożarnictwa w Departamencie Administracji Publicznej,
c) Samodzielny Referat Pożarnictwa w Departamencie Administracji Publicznej.
9. Minister administracji publicznej 30.11.1945 r. powołał:
a) Przymusowy Związek Straży Pożarnych,
b) Związek Ochotniczych Straży Pożarnych,
c) Związek Straży Pożarnych RP.
10. Na którym terenie w 1945 r. najlepiej wśród autochtonów rozwijały się OSP:
a) Na Dolnym Śląsku, b) Na Ziemi Opolskiej, c) Na Warmii i Mazurach.
11. Pojemność zbiornika na wodę w pojeździe ratowniczo-gaśniczym 01 OM wynosi: a) 4000 dm3, b) 2000 dm3, c) 5000 dm3.
12. Pojazd ratowniczo-gaśniczy 010 ma zamontowaną:
a) autopompę jednozakresową, b) autopompę dwuzakresową, c) motopompę.
13. Podczas zjazdu, podchodzenia po linie, przechodzenia węzła lub stanowiska należy bezwzględnie stosować zasadę:
a) jednego punktu wpięcia ratownika w linę,
b) dwóch punktów wpięcia ratownika w linę,
c) trzech punktów wpięcia ratownika w linę.
14. Hydropult to:
a) urządzenie samoczynne składające się z pompy i zasilanego przez nią zbiornika wodno-powietrznego,
b) podręczny sprzęt gaśniczy, uruchamiany ręcznie. Środek gaśniczy wyrzucany jest ze zbiornika własnego urządzenia za pomocą ssąco tłocznej pompy ręcznej,
c) podręczny sprzęt gaśniczy służący do gaszenia pożarów w zarodku. Pompa ssąco-tłocząca bez własnego zbiornika.
15. Czas nurkowania liczy się:
a) od początku przebywania w podwyższonym ciśnieniu to jest od zanurzenia aż do momentu ponownego zrównania się ciśnienia wewnętrznego nurka z ciśnieniem atmosferycznym tj. wynurzenia,
b) od początku do końca ćwiczeń lub akcji ratowniczej na akwenie wodnym,
c) od początku przebywania w maksymalnie podwyższonym ciśnieniu, to jest od maksymalnej głębokości zanurzenia aż do momentu ponownego zrównania się ciśnienia wewnętrznego nurka z ciśnieniem atmosferycznym tj. wynurzenia.
16. Geometryczna wysokość podnoszenia to:
a) suma geometrycznej wysokości ssania i tłoczenia, wyrażona w metrach,
b) suma geometrycznej wysokości ssania i tłoczenia, wyrażona w litrach,
c) suma geometrycznej wysokości ssania, wyrażona w metrach.
17. Geometryczna wysokość tłoczenia to:
a) rzeczywista pionowa odległość między osią nasady ssawnej pompy a punktem najwyższego rzutu wody, mierzona w metrach,
b) suma geometrycznej wysokości tłoczenia, wyrażona w metrach,
c) suma geometrycznej wysokości ssania, wyrażona w metrach.
18. Pirometrem nazywamy:
a) urządzenie służące do wykrywania substancji toksycznych,
b) urządzenie sejsmiczno-akustyczne do wykrywania i lokalizacji zasypanych ludzi,
c) urządzenie służące do zdalnego bezdotykowego pomiaru temperatury.
19. Generatory aerozolu gaszącego przeznaczone są do lokalizacji i gaszenia pożarów klas:
a) A i B, b) A, B i C, c) A, B, C i E w pomieszczeniu zamkniętym.
20. CKG są to ubrania:
a) ochrony przeciwchemicznej, b) żaroodporne, c) nurkowe.
21. Do czego służy trokomat?
a) do wytwarzania podciśnienia w linii ssawnej,
b) do wytwarzania podciśnienia w linii tłocznej,
c) do wytwarzania nadciśnienia w linii tłocznej.
22. Na jakim ciśnieniu roboczym pracują narzędzia hydrauliczne Holmatro?
a) 630 bar, b) 720 bar, c) 700 bar.
23. Maksymalna teoretyczna wysokość ssania wynosi:
a) 5 m, b) 7,5 m, c) 10 m.
24. Co uzyskujemy w dyfuzorze?
a) zmniejszenie prędkości przepływu,
b) zwiększenie prędkości przepływu,
c) zmniejszenie wydatku.
25. Wydajność pistoletu proszkowego w samochodzie GPr-3000 wynosi:
a) 5 kg/s, b) 15 kg/s, c) 30 kg/s.
26. Czy do budynku o wysokości 15 m, w którym mieści się dyskoteka na 45 osób wymagane jest wykonanie drogi pożarowej:
a) nie, b) tak, c) tak, ale w przypadku gdy budynek wykonany jest z materiałów palnych.
27. Ile wjazdów należy wykonać na ogrodzony plac targowy o powierzchni 4 ha:
a) co najmniej 1, b) co najmniej 2, c) co najmniej 3.
28. Czy pomieszczenie chlewni, w której zachodzi konieczność przebywania ludzi dłużej niż 4 godziny na dobę, uważa się za:
a) pomieszczenie przeznaczone na stały pobyt ludzi,
b) pomieszczenie przeznaczone na czasowy pobyt ludzi,
c) nie uważa się za pomieszczenie przeznaczone na pobyt ludzi.
29. W jakiej najmniejszej odległości od placu zabaw dziecięcych można zlokalizować miejsce parkingowe dla 40 samochodów:
a) 5 m, b) 10 m, c) 20 m.
30. Jaka jest wymagana najmniejsza szerokość użytkowa biegu schodów wewnętrznych w budynku szkoły:
a) 1,0 m, b) 1,2 m, c) 1,4 m.
31. Czy do pomieszczeń technicznych zlokalizowanych na ostatniej kondygnacji w budynku wysokim może być doprowadzona instalacja gazowa:
a) nie, b) tak, c) tak, po zaopiniowaniu przez właściwą komendę wojewódzką PSP.
32. W jakiej najmniejszej odległości od grzejnika centralnego ogrzewania można ustawić butlę z gazem propanbutan służącą do zasilania kuchenki gazowej:
a) 0,5 m, b) 1,0 m, c) 1,5 m.
33. Czy w garażu oświetlonym wyłącznie światłem sztucznym wymagane jest stosowanie oświetlenia awaryjnego:
a) nie, b) tak, c) tak, jeżeli powierzchnia garażu przekracza 1000 m2.
34. Czy w dachu, dla którego wymagana Jest odporność ogniowa można wykonać świetliki nie posiadające odporności ogniowej:
a) nie można, b) można, jeżeli powierzchnia nie przekracza 100 m2, c) można, jeżeli powierzchnia świetlików nie przekracza 20% powierzchni dachu.
35. O ile można zwiększyć długość przejścia ewakuacyjnego w garażu zamkniętym przy zastosowaniu stałych urządzeń gaśniczych:
a) o 50%, b) o 100%, c) nie można zwiększać.
36. W jakim przypadku nie normuje się odległości między budynkami:
a) jeżeli wykonane są z materiałów niepalnych, b) jeżeli wykonane są z materiałów niepalnych i położone są na jednej działce budowlanej, c) jeżeli położone są na jednej działce budowlanej, a łączna ich powierzchnia nie przekracza dopuszczalnej powierzchni strefy pożarowej.
37. Ile kondygnacji może mieć budynek tymczasowy przeznaczony na pobyt ludzi:
a) musi być jednokondygnacyjny, b) musi być jednokondygnacyjny o wysokości nie przekraczającej 12 m, c) może mieć nie więcej niż 2 kondygnacje.
38. Ile wynosi minimalna głębokość przeciwpożarowego zbiornika wodnego:
a) 0,5 m, b) 0,7 m, c) 1,2 m.
39. Czy dla stacji gazu płynnego zlokalizowanej poza granicą jednostki osadniczej należy zapewnić wodę do celów przeciwpożarowych do zewnętrznego gaszenia pożaru:
a) nie, b) tak, c) tak, jeżeli pojemność zbiorników z gazem przekracza 20 m3.
40. Jaka powinna być odległość hydrantu zewnętrznego od krawędzi drogi lub ulicy:
a) nie powinna przekraczać 2 m, b) nie powinna przekraczać 5 m, c) nie powinna przekraczać 15 m.

ODPOWIEDZI:
1B, 2B, 3A, 4B, 5C, 6A, 7A, 8C, 9C, 10B, HA, 12A, 13B, 14C,15A,16A,17A,18C,19C, 20A, 21 A, 22B, 23C,24A,25A, 26B,27A,28C,29B,30B,31 C, 32A,33C,34C,35C,36C,37C, 38A,39A,40C.

środa, 23 marca 2011, nandas

Polecane wpisy

Komentarze
2017/12/18 14:51:17
eporady.eu Z wszystkim dniem twoje mięśnie będą jeszcze silniejsze, a ćwiczenia na brzuch łatwiejsze do sprawienia. Nie istotne, ile czasu opanuje ci trafienie do nowego dnia treningu kluczowe jest, aby ćwiczyć często i zakładać się do czynionych czynności.