Blog > Komentarze do wpisu

OTWP „Młodzież Zapobiega Pożarom” testy materiały

 1. Do wytwarzania i podawania piany średniej służy:

a) Wytwornica pianowa

b)    Prądownica pianowa

c)     Agregat pianotwórczy

 

 1. Walne zebranie sprawozdawczo w jednostkach OSP zwoływane jest:

a)     Co 2 lat

b) Co 1 lata,

c)     Co 4 lat,

 

 1. W skład hydrantu wewnętrznego nie wchodzi:

a)     prądownica wodna,

b)    odcinek /odcinki/ węży pożarniczych,

c) mostek przejazdowy.

 

 1. Instalacja sygnalizacyjno-alarmowa to:

a) instalacja automatycznego wykrywania i przekazywania informacji o pożarze,

b)    instalacja odcinająca dopływ prądu do wszystkich obwodów zasilających instalacje i urządzenia znajdujące się w obiekcie,

c)     instalacja związana na stałe z obiektem, zawierająca własny zapas środka gaśniczego, uruchamiana automatycznie we wczesnej fazie pożaru.

 

 1. „Pływak” służy do:

a) utrzymywania smoka ssawnego na żądanej głębokości,

b)    ochrony motopompy przed zanieczyszczeniami,

c)     wytwarzania wodnych prądów mgłowych, tzw. „pływaków”.

 

 1. Długość węża tłocznego W52 wynosi:

a)     25 m,

b) 20 m,

c)     52 m.

 

 1. Najważniejszą osobą w jednostce OSP jest:

a)     Sekretarz

b) Prezes

c)     Naczelnik

 

 1. Finansowaniem działalności jednostek ochotniczej straży pożarnej zajmuje się:

a)     Komenda Wojewódzka PSP

b)    Zarząd Gminny Związku OSP RP

c) Gmina

 

 

 1. Patronem strażaków jest :

a)     Kazimierz II Sprawiedliwy,

b) św. Florian,

c)     Lucjusz III.

 

 1. Największe zagrożenie pożarowe lasów występuje :

a) wiosną,

b)    w okresie od 1 lipca do 31 sierpnia,

c)     w okresie jesiennym.

 

 1. Telefon alarmowy do Państwowej Straży Pożarnej to numer:

a)     112,

b) 998,

c)     999.

 

 1. Pismem wydawanym przez Zarząd Główny ZOSP  jest:

a) „Strażak”;

b)    „Przegląd Pożarniczy”;

c)     „Ratownictwo Polskie”.

 

 1. Aby powstał pożar niezbędne jest:

a)     Materiał palny, źródło ognia, podpalacz,

b)    Temperatura, materiał palny, źródło ciepła,

c) Tlen, materiał palny, źródło ciepła.

 

 1. Gaśnice służą przede wszystkim do gaszenia:

a)     końcowej fazy pożaru;

b) pożaru w zarodku;

c)     do dogaszania zarzewi ogniowych

 

 1. Ile jest w Polsce szkół kształcących aspirantów pożarnictwa::

a) 3 szt. (Kraków, Poznań, Częstochowa);

b)    2 szt. (Kraków, Poznań);

c)     4 szt. (Kraków, Warszawa, Poznań, Częstochowa).

 

 1. Do korpusu podoficerów należą stopnie:

a)     Starszy strażak,

b)    Młodszy kapitan,

c) Starszy Sekcyjny,

 

 1. Grupa pożarów A to:

a) pożary materiałów stałych,

b)    pożary materiałów ciekłych,

c)     pożary materiałów gazowych,

 

 

 1. . Co oznaczają cyfry na tabliczce którą umieszcza się przy przewozie materiałów

niebezpiecznych:

a) numer ewidencyjny samochodu,

b) numer rozpoznawczy substancji,

c) objętość przewożonej substancji.

 

 1. Obiekty zagrożone wybuchem lub o kubaturze przekraczającej 1000 m3 powinny być  wyposażone w:

a)      rzędy siedzeń lub ławek trwale umocowanych do podłogi,

b) przeciwpożarowe wyłączniki prądu,

c)      okiennice na oknach.

 

 1. Klasy odporności pożarowej budynków w kolejności od najwyższej do najniższej to:

a)      I, II, III, VI, V,

b) A, B, C, D, E,

c)      E, D, C, B, A.

 

 1. Św. Florian - patron strażaków był:

a)     legionistą rzymskim,

b) strażakiem,

c)     rzemieślnikiem.

 

 1. Na samochodzie gaśniczym jest 10 odcinków węża W 52 i 10 odcinków węża
  W 75. Pozwoli to na rozwinięcie linii gaśniczej o długości:

a)      500 m,

b) 400 m,

c)      300 m.

 

 1. Hydranty zewnętrzne dzieli się na :

a) nadziemne i podziemne,

b)    wysokie i niskie,

c)     zwykłe przemysłowe.

 

 1. PSP używa stopni, które zostały podzielone na korpusy ( np. korpus oficerski ). Ile korpusów ustanowiono w PSP?:

a) 4,

b)     6,

c)      7.

 

 

 

 

 1. Obecnie jedyna w Polsce szkoła kształcąca oficerów pożarnictwa to:

a)      Szkoła Oficerów Pożarnictwa

b) Szkoła Główna Służby Pożarniczej

c)      Wyższa Oficerska Szkoła Pożarnictwa

 

 1. Podstawowa ustawa dotycząca spraw ochrony przeciwpożarowej stanowi:

 

a)      Ustawa Prawo Budowlane,

b) Ustawa o ochronie przeciwpożarowej,

c)      Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego materiałów niebezpiecznych,

 

 1. Państwowa Straż Pożarna podlega pod:

a) MSW i A,

b)     MON,

c)      Sejm.

 

 1. Najwyższym stopniem w Państwowej Straży Pożarnej jest:

a)      generał brygadier,

b)     generał pożarnictwa,

c) nadbrygadier pożarnictwa,

 

 1. Szerokość drzwi ewakuacyjnych z pomieszczenia uzależniona jest od:

a) ilości osób mogących jednocześnie przebywać w pomieszczeniu,

b)     długości i szerokości pomieszczenia,

c)      kategorii zagrożenia ludzi.

 

 1. Lasy o największym zagrożeniu pożarowym kwalifikuje się do kategorii zagrożenia:

a) I,

b) II,

c) III.

KORPUSY I STOPNIE W PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ.


Ustanowione zostały korpusy i stopnie w PSP w następującym porządku:


l. korpus szeregowych straży pożarnej:
a) strażak    
b) starszy strażak    
2. korpus podoficerów straży pożarnej:
a) sekcyjny    
b) starszy sekcyjny    
c) młodszy ogniomistrz    
d) ogniomistrz    
e) starszy ogniomistrz    
3. korpus aspirantów straży pożarnej:
a) młodszy aspirant    
b) aspirant    
c) starszy aspirant    
d) aspirant sztabowy    
4. korpus oficerów straży pożarnej:
a) młodszy kapitan    
b) kapitan    
c) starszy kapitan    
d) młodszy brygadier    
e) brygadier    
f) starszy brygadier    
g) nadbrygadier    
h) generał brygadier    

Stopień strażaka i starszego strażaka nadają przełożeni uprawnieni do mianowania na stanowisko służbowe.
Stopnie podoficerskie w PSP nadają:
1. w Komendzie Głównej - komendant główny,
2. w Szkole Głównej Służby Pożarniczej i pozostałych szkołach - komendant szkoły,
3. w jednostce badawczo-rozwojowej - dyrektor jednostki,
4. w pozostałych jednostkach organizacyjnych - komendanci wojewódzcy.
Pierwszy stopień aspirancki i stopnie oficerskie nadaje minister spraw wewnętrznych i administracji na wniosek komendanta głównego PSP, a pozostałe stopnie aspirantów nadaje komendant główny PSP. Stopień nadbrygadiera i generała brygadiera nadaje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek ministra spraw wewnętrznych i administracji.
Podoficerem lub aspirantem straży pożarnej może być osoba, która ukończyła szkołę podoficerską lub szkołę aspirantów straży pożarnej. Pierwszy stopień oficerski może być nadany osobie, która ukończyła Szkołę Główną Służby Pożarniczej lub posiada wykształcenie wyższe i odbyła przeszkolenie zawodowe według zasad określonych przez ministra spraw wewnętrznych i administracji.

 

środa, 23 marca 2011, nandas

Polecane wpisy