Blog > Komentarze do wpisu

KORPUSY I STOPNIE W PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ.

Ustanowione zostały korpusy i stopnie w PSP w następującym porządku:


l. korpus szeregowych straży pożarnej:    
a) strażak    
b) starszy strażak    
2. korpus podoficerów straży pożarnej:    
a) sekcyjny    
b) starszy sekcyjny    
c) młodszy ogniomistrz    
d) ogniomistrz    
e) starszy ogniomistrz    
3. korpus aspirantów straży pożarnej:    
a) młodszy aspirant    
b) aspirant    
c) starszy aspirant    
d) aspirant sztabowy    
4. korpus oficerów straży pożarnej:    
a) młodszy kapitan    
b) kapitan    
c) starszy kapitan    
d) młodszy brygadier    
e) brygadier    
f) starszy brygadier    
g) nadbrygadier    
h) generał brygadier    

     Stopień strażaka i starszego strażaka nadają przełożeni uprawnieni do mianowania na stanowisko służbowe.
     Stopnie podoficerskie w PSP nadają:
1. w Komendzie Głównej - komendant główny,
2. w Szkole Głównej Służby Pożarniczej i pozostałych szkołach - komendant szkoły,
3. w jednostce badawczo-rozwojowej - dyrektor jednostki,
4. w pozostałych jednostkach organizacyjnych - komendanci wojewódzcy.
     Pierwszy stopień aspirancki i stopnie oficerskie nadaje minister spraw wewnętrznych i administracji na wniosek komendanta głównego PSP, a pozostałe stopnie aspirantów nadaje komendant główny PSP. Stopień nadbrygadiera i generała brygadiera nadaje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek ministra spraw wewnętrznych i administracji.
     Podoficerem lub aspirantem straży pożarnej może być osoba, która ukończyła szkołę podoficerską lub szkołę aspirantów straży pożarnej. Pierwszy stopień oficerski może być nadany osobie, która ukończyła Szkołę Główną Służby Pożarniczej lub posiada wykształcenie wyższe i odbyła przeszkolenie zawodowe według zasad określonych przez ministra spraw wewnętrznych i administracji.
     Nadanie kolejnego wyższego stopnia następuje stosownie do posiadanych kwalifikacji zawodowych oraz w zależności od opinii służbowej. Nadanie tego stopnia nie może jednak nastąpić wcześniej niż po przesłużeniu w stopniu:
1. strażaka -1 roku,
2. sekcyjnego - 2 lat,
3. starszego sekcyjnego - 2 lat,
4. młodszego ogniomistrza - 3 lat,
5. ogniomistrza - 3 lat,
6. młodszego aspiranta - 3 lat,
7. aspiranta - 5 lat,
8. starszego aspiranta - 5 lat
9. młodszego kapitana - 3 lat,
10.kapitana - 4 lat,
11. starszego kapitana - 5 lat,
12.młodszego brygadiera - 5 lat,
13.brygadiera - 5 lat,
14. starszego brygadiera - 4 lat.
     Stopnie podoficerów, aspirantów i oficerów straży pożarnej są dożywotnie. Strażacy zwolnieni ze służby mogą używać posiadanych stopni, z dodaniem określenia „w stanie spoczynku ".

piątek, 04 lutego 2011, nandas

Polecane wpisy